Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Will redirecting my domain affect my Web site's search engine rankings?

Search Engine crawlers view subdomains as independent sites, and will not properly rank your primary domain if it is redirected to a subdomain and contains no content. You should avoid redirecting your primary URL to a subdomain, and instead create content for it or setup Search Engine Visibility V1 for your subdomain.

For example, if my primary domain is www.coolexample.com, and I also have www.store.coolexample.com. For Search Engine Optimization purposes, I should not redirect www.coolexample.com to www.store.coolexample.com.

If you move files or need to move your Web site to a new domain, 301 redirects are the preferred method for preserving search engine rankings. For details on using a 301 redirect, see Using 301 Page Redirects.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.