Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Windows Live Mail: Add contacts

To get your Windows Live Mail contacts into your subscribers, you'll first need to export them from Windows Live Mail and then import them into your GoDaddy Email Marketing account.

Export contacts from Windows Live Mail

 1. Launch Windows Live Mail.
 2. Select Contacts at the bottom left of the window.
 3. Select contacts.

 4. From the top ribbon menu, click on Export, and select Comma Separated Values (.CSV).

  Click Export from the ribbon and choose CSV.

 5. Enter the name for the file, and click Browse to choose a place to save it. Click the Next button at the bottom of the window.
 6. Enter file name and browse for save location.

 7. Then you can select the specific details to include in your exported file. Be sure that Email Address is ticked, at the very least. Then click Finish.
 8. Select fields to include in export.

Import into GoDaddy Email Marketing subscribers

 1. While logged in, select the Subscribers tab at the top of your account.
 2. Click on Add Contacts to reveal the import options.
 3. Make sure you are on the Many at a Time tab, and click Browse. Find and select the CSV file you just exported from Windows Live Mail.
 4. Choose the list to import your contacts into:
 5. Click Add Contacts, and you're all set!

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.