Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Windows: Tạo CSR cho mã hoặc chứng nhận xác thực trình điều khiển

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, GoDaddy sẽ không còn cấp hay gia hạn Chữ ký mã hay Chứng nhận xác thực trình điều khiển. Nếu bạn đã sở hữu một Chữ ký mã hay Chứng nhận xác thực trình điều khiển, bạn vẫn sẽ không thể cấp lại sau ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tất cả chứng nhận được cấp trước 1 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn hợp lệ cho đến khi chúng hết hạn.

Để yêu cầu một chứng nhận chữ ký mã hoặc một chứng nhận xác thực trình điều khiển Windows, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) được tạo bởi máy mà bạn sử dụng để xác thực mã. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trong tập tin này để xác thực yêu cầu của bạn và cung cấp thông tin cho bất kỳ ai tải xuống mã hoặc trình điều khiển của bạn.

Nếu đang sử dụng Windows 7, bạn có thể tạo CSR thông qua Bảng điều khiển quản lý của Microsoft (mmc.exe).

Lưu ý: Việc quan trọng là bạn tạo CSR từ máy cục bộ của bạn, không phải máy chủ web mà bạn sử dụng để lưu trữ tập tin.

Thêm chứng nhận dưới dạng snap-in vào MMC

 1. Trong tính năng tìm kiếm của Windows, nhập mmc rồi nhấp vào để khởi động ứng dụng Bảng điều khiển quản lý của Microsoft.
 2. Từ File (Tập tin), nhấp vào Add/Remove Snap-in (Thêm/loại bỏ snap-in).
 3. Nhấp vào Certificates (Chứng nhận) rồi nhấp vào Add (Thêm).
 4. Chọn Computer account (Tài khoản máy tính), rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
 5. Chọn Local computer (Máy tính cục bộ), rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất).
 6. Nhấp OK.

Tạo CSR & khóa riêng

 1. Trong MMC, mở Certificates (Local Computer) (Chứng nhận (Máy tính cục bộ)) rồi chọn Personal (Cá nhân).
 2. Nhấp chuột phải vào Certificates (Chứng nhận), rồi đi tới các menu sau: All Tasks (Tất cả tác vụ) > Advanced Operations (Hoạt động nâng cao) > Create Custom Request (Tạo yêu cầu tùy chỉnh).
 3. Nhấp Tiếp theo.
 4. Nhấp vào Active Directory Enrollment Policy (Chính sách đăng ký Active Directory).
 5. Từ Template (Mẫu), nhấp vào Web Server (Máy chủ web).
 6. Đảm bảo rằng Request format (Định dạng yêu cầu) là PKCS #10 rồi nhấp vào Next (Tiếp theo).
 7. Nhấp vào mũi tên chỉ xuống bên cạnh Details (Chi tiết), rồi nhấp vào Properties (Thuộc tính).
 8. Từ menu Type (Loại), chọn những giá trị sau đây, nhập Value (Giá trị) tương ứng rồi nhấp vào Add (Thêm):
  Loại Giá trị
  Tên chung Tên doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn
  Tổ chức Tên doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn
  Địa phương Địa chỉ doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn
  Bang Tiểu bang nơi doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn đặt trụ sở
  Quốc gia Quốc gia nơi doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn đặt trụ sở
 9. Nhấp vào tab General (Chung), rồi nhập một Friendly name (Tên gọi thân thiện) mà bạn có thể sử dụng để chỉ chứng nhận này.
 10. Đi đến tab Private Key (Khóa riêng), nhấp vào Key type (Loại khóa) và chọn Make private key exportable (Cho phép xuất khóa riêng).
 11. Nhấp vào OK, sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).
 12. Browse (Duyệt) tìm vị trí bạn muốn lưu tập tin, nhập File Name (Tên tập tin) rồi nhấp vào Finish (Hoàn tất).

CSR của bạn hiện được lưu trong tập tin bạn đã lưu vào máy cục bộ.

Quá trình này cũng tạo một khóa riêng mà sau này bạn sẽ cần sử dụng để tạo một tập tin PFX để xác thực mã hoặc trình điều khiển.

Bước tiếp theo