Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Working with groups

Once you've created a Contacts list (see, Adding and Managing Contacts in Workspace Webmail 6), you can organize your contacts into groups. Creating groups let's you quickly and easily send email messages to a predetermined set of contacts. Rather than adding each contact individually when composing an email message, you can add the whole group.

To Create a Group

Note: Groups are limited to 100 contacts.

 1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. From the Compose menu, select Manage Contacts.
 3. In your Contacts list, use the checkbox(es) to select the contacts you want to manage.
 4. Above the Contacts list, click the Groups icon.
 5. Click Create new group.
 6. Enter a Group name.
 7. Optionally, to add more contacts to the group, in the Add Contacts field, enter an email address or the name of an existing contact. (Note: If you enter an email address that does not already exist in your Contacts list, a new contact is created.)
 8. Click Save.

To Edit a Group

 1. Log in to your Workspace Webmail account.
 2. From the Compose menu, select Manage Contacts.
 3. In your Contacts list, click View Groups.
 4. In your Groups list, click the name of the group you want to edit.
 5. Click the information you want to edit. The field is enabled.
 6. Make your updates. Changes are saved automatically.
 7. Optionally, to add contacts to the group, in the Add Contacts field, enter an email address or the name of an existing contact. (Note: If you enter an email address that does not already exist in your Contacts list, a new contact is created.)

To Delete a Group

 1. Log in to your Workspace Webmail account.
 2. From the Compose menu, select Manage Contacts.
 3. In your Contacts list, click View Groups.
 4. In your Groups list, use the checkbox(es) to select the groups you want to delete.
 5. Above the Contacts list, click the Delete icon.
 6. Click OK to permanently delete the selected groups.

To Send an Email Message to a Group

 1. Log in to your Workspace Webmail account.
 2. From the Compose menu, select Compose Email.
 3. In the To: field, enter the name of a group.
 4. Compose your message as you normally would, and then click Send. Your email message is sent to each of the contacts in the group.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.