Dịch vụ lưu trữ Web và Cổ điển Trợ giúp

Working with Hosting Account Administrators

Warning: If you have never set up Account Administrator relationships, you can no longer create new ones. Instead, use our new Account Access feature (more info).

If you want to give someone access to your hosting account but not all of your other account information, you can assign them as an Account Administrator. This lets them log in to their customer account and manage only the aspects of your hosting account you specify.

The process for assigning Account Administrators is (your actions are in blue, the new Account Administrator's are in green):

  1. Create a New Account Administrator.
  2. The Account Administrator accepts the request in their own account.
  3. Assign the Account Administrator to your hosting account and grant them permissions.
  4. The Account Administrator logs in and manages your hosting account.

Create a New Account Administrator

Creating a New Account Administrator sends the recipient a request email they must accept before you can assign them to your hosting account.

To Create a New Account Administrator

  1. Log in to your Hosting Manager.
  2. Select the account you want to use (Do not click the domain name itself).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.