Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Working with manufacturers

Manufacturers provide a way for you to define the manufacturers of the products listed for sale in your Quick Shopping Cart storefront. If you produce your own products, you can create a manufacturer using your company name.

Manufacturers are assigned to products on the Products page.

Adding Manufacturers

When you add manufacturers, you can associate them with products to display a brand.

To Add Manufacturers

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Manufacturers.
 5. Click Add Manufacturer.
 6. Enter the name of the manufacturer, and then click OK.

Note: Manufacturers are shown in the manufacturers list. You can edit, copy, and delete manufacturers on this page. You can access manufacturer information for specific products on the product page.

Editing Manufacturers

Once you create a manufacturer, you can edit the information.

To Edit Manufacturers

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Manufacturers.
 5. In the Available Manufacturers list, click Edit next to the manufacturer you want to edit.
 6. In the Manufacturer field, edit the manufacturer.
 7. Click OK.

Deleting Manufacturers

When you no longer want to use manufacturers, you can delete them.

To Delete Manufacturers

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, go to the Catalog section, and then select Manufacturers.
 5. In the Available Manufacturers list, click Delete next to the manufacturer you want to remove.
 6. Click OK to confirm.

Note: This action removes the manufacturer and makes it unavailable to all products.

Assigning Manufacturers to Products

Once you create manufacturers, you can assign them to products to display brands.

To Assign Manufacturers to Products

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Product.
 5. Click the name of the product you want to modify.
 6. On the Product page, click the Advanced Info/Display tab,
 7. From the Manufacturer drop-down menu, select an existing manufacturer.

  Note: You can click Add to add a new manufacturer to the system.

 8. Click OK.

Note: Manufacturer is a required field; select No Manufacturer if you do not want to show the information on your store.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.