Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Working with Photo Badges

With Website Builder, you can create photo badges using HTML or Flash® and share them. A photo badge is a single photo or group of photos that you can share with other websites, such as your blog, Facebook®, or MySpace®.

You can create a photo badge from public photos on your website or gallery, and save the badges you create. You also can customize the badge's layout, color and other features.

Note: Photo badges use the first photos in your gallery. You can change the photos that display in your badge by reorganizing the order in which they display in your gallery. For more information, see Organizing Gallery Items.

Creating a Photo Badge of an Individual Photo

With Website Builder you can create photo badges using images from your photo galleries.

To Create a Photo Badge of an Individual Photo

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Photos and Videos.
 5. From the Tools menu, select Create Badge.
 6. On the Select a Badge page, select HTML Single Image badge, and then click Next.
 7. On the Select Photos page, select one of the following:
  • Public photos from your gallery — Use a public photo from a specific gallery.
  • Public photos tagged with — Use a public photo that has a specific tag.
 8. Click Next.
 9. On the Set Layout page, select the following:
  • Display title — Specify whether you want the site title to display on the badge.
  • Photo size — Select the size of the photo to display on the badge.
  • Link Target — Choose Thumbnail, Filmstip or Slideshow View.
 10. Click Next.
 11. On the Select Background Color page, select a color from the palette or enter a color value, and then click Finish.
 12. From the Here is the code area, select and copy the code, and then paste it into the code on your Web page.
 13. To save the badge, in the Badge name field, enter the name, and then click Save.

Creating a Photo Badge of Multiple Photos

Using Website Builder, you can create photo badges that consist of multiple images from your photo galleries.

To Create a Photo Badge of Multiple Photos

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos.
 5. From the Tools menu, select Create Badge.
 6. On the Select a Badge page, select HTML Gallery Badge, and then click Next.
 7. On the Select Photos page, select from one of the following:
  • Public Photos from your gallery — Use public photos from a specific gallery.
  • Public photos tagged with — Use public photos that have a specific tag.
 8. Click Next.
 9. On the Set Layout tab, select the following:
  • Display title — Specify whether you want the site title to display on the badge.
  • Number of photos to display — Select the number of photos you want to display on the badge.
  • Arrange photos by — Determine the order in which photos display on the badge.
  • Turn paging on — Specify whether visitors can advance through the entire gallery or only view the number of photos you select.
 10. Click Next.
 11. On the Select Background Color page, select the color from the palette or enter the color values, and then click Finish.
 12. From the Here is the code area, select and copy the code, and then paste it into the code on your Web page.
 13. To save the badge, in the Badge name field, enter the name, and then click Save.

Creating a Flash Photo Badge

With Website Builder you can create Flash photo badges using images from your photo galleries.

To Create a Flash Photo Badge

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. Next to the account you want to use, click Manage.
 4. Click Photos and Videos.
 5. From the Tools menu, select Create Badge.
 6. On the Select a Badge page, select Flash Gallery badge, and then click Next.
 7. On the Select Photos page, select one of the following:
  • Public photos from your gallery — Use a public photo from a specific gallery.
  • Public photos tagged with — Use a public photo that has a specific tag.
 8. Click Next.
 9. On the Set Layout page, select the following:
  • Display title — Specify whether you want the site title to display on the badge.
  • Number of photos to display — Select the number of photos you want to display on the badge.
  • Shuffle Speed — Set the frequency with which the photos cycle.
 10. Click Next.
 11. On the Select Background Color page, select a color from the palette or enter a color value, and then click Finish.
 12. From the Here is the code area, select and copy the code, and then paste it into the code on your Web page.
 13. To save the badge, in the Badge name field, enter the name, and then click Save.

Viewing Saved Badges

After you create a badge, you can view your saved badges in Website Builder.

To View Saved Badges

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click Tools.
 5. Click Manage Badges.

Displaying Code for Saved Badges

After you create a badge, Website Builder displays HTML code you can copy and paste into Web pages.

To Display Code for Saved Badges

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click Tools.
 5. Click Manage Badges.
 6. Click Get Code.

Deleting Your Saved Badges

If you no longer want to keep a badge saved in your photos and videos settings, you can delete it.

To Delete Your Saved Badges

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos, and then click Tools.
 5. Click Manage Badges.
 6. Click Delete next to the badge you want to delete.
 7. Click OK to confirm you want to delete the badge.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.