Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Working with reports

Reports are available through Quick Shopping Cart for various sales and accounting purposes. You can generate reports for total gross and net sales, as well as reports based on sales by month, day, product, source code, and state. Additional reports are available for orders by day, total shipping charges, and total tax charges.

You can generate reports based on a date range, or you can leave the date range blank to generate a report for the entire history of your store. You can export any report into a Microsoft® Excel® worksheet for offline viewing and distribution.

Reports are presented in a list or a graph, depending on the specific report. Click the links below to see sample Quick Shopping Cart Reports.

Sample Report Line Graph
Sample Report Bar Graph
Sample Report Pie Chart
Sample Report Table

Creating Reports

You can generate reports by selecting a report from the invoice list in the Order Manager page or by clicking an invoice type in the Orders menu.

To Create Reports

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. Click Report. The Available Store Reports screen displays
 3. From the Choose a Report Type and Parameters section, select a date range for the report, or leave this section blank to generate a report based on your entire store history.
 4. Select a report from the list of available report types.
 5. Select an order type.
 6. Click Generate Report.

Note: You can open an invoice listed in any report by clicking the invoice number.

Exporting Reports

To view and distribute reports offline, you an export reports into a Microsoft® Excel® worksheet.

To Export Reports

 1. Log in to your Quick Shopping Cart account.
 2. Click Report. The Available Store Reports screen displays
 3. From the Choose a Report Type and Parameters section, select a date range for the report, or leave this section blank to generate a report based on your entire store history.
 4. Select a report from the list of available report types.
 5. Select an order type.
 6. Click Generate Report.
 7. Click Download report as a Microsoft® Excel (.xls) worksheet.
 8. Open or save the file.

Note: Files are saved with the file name "ReportTitle.xls" (for example: GrossTotalSales.xls). You can change the file name by selecting Save As, and then entering a new name.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.