Working with saved searches in GoDaddy Auctions

In your GoDaddy Auctions® account, you can save the search parameters for domain name listings. You can view, edit, delete or export your saved searches at any time.

In addition, you can schedule or cancel daily email messages for up to 10 of your saved searches. The email messages contain the listings that match your saved search parameters.

Creating Saved Searches

You can save the parameters for specific searches you perform in GoDaddy Auctions.

To Create Saved Searches

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Click Advanced Search, and then select the search parameters you want to save. For more information, see Searching for domains in GoDaddy Auctions.

  Note: You can also create a saved search by clicking Add New below the Saved Searches menu.

 3. Click Save Search.
 4. Do the following:
  • Search Name — Enter a name for this saved search.
  • Rows per page — Select the number of listings you want to display on each page.
  • Sort by — Select the parameter you want to sort your search results by.
  • Add a Daily Email Report — Select this option to receive daily email messages about domain name listings that match your search parameters.
 5. Click OK. Your new saved search displays in the Saved Searches menu.

Viewing Saved Searches

You can view the domain name listings that match the parameters of your saved searches.

To View Saved Searches

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. From Saved Searches, select the saved search you want to view. The listings that match the parameters of your saved search display.

Editing Saved Searches

You can edit the parameters for your saved searches.

To Edit Saved Searches

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Below the Saved Searches menu, click Manage.
 3. For the saved search you want to edit, click Edit.
 4. Update the search parameters. For more information, see Searching for domains in GoDaddy Auctions.
 5. Click Save Search.
 6. Edit any of the following:
  • Search Name — Enter a new name for this saved search.
  • Rows per page — Select the number of listings you want to display on each page.
  • Sort by — Select the parameter you want to sort your search results by.
  • Add a Daily Email Report — Select this option to receive daily email messages about domain name listings that match your search parameters.
 7. Click OK.
 8. Click OK. Your updated saved search displays in the Saved Searches menu.

Deleting Saved Searches

You can delete your saved searches.

To Delete Saved Searches

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Below the Saved Searches menu, click Manage.
 3. For the saved search you want to delete, click Delete.
 4. Click OK.

Scheduling or Canceling Daily Emails

You can schedule daily email messages that contain information related to up to 10 of your saved searches.

We send the information to the email address on file for your GoDaddy customer account. If you need to update your email address, see Change your account's street address.

You can cancel the daily email messages for saved searches you're no longer interested in.

To Schedule or Cancel Daily Emails

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Below the Saved Searches menu, click Manage.
 3. For each saved search, do one of the following:
  • To receive daily email messages about a saved search, select Add to daily email.
  • To cancel your daily email messages, deselect Add to daily email.
 4. Click Save Email Preferences.

Exporting Saved Search Lists

You can export the list of domain names (up to 40,000) that match the parameters of your saved searches.

To Export Saved Search Lists

 1. Log in to GoDaddy Auctions.
 2. Below the Saved Searches menu, select Manage.
 3. For the saved search you want to export to a .CSV file, click (Export to CSV).
 4. Open the .CSV file, or save it to your computer.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.