Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xác minh cửa hàng nào đang thanh toán cho tôi

Bạn có thể đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của mình để xem liệu bạn có bị GoDaddy, Apple App Store hay Google Play tính phí hay không.

Đối với các đăng ký được mua thông qua cửa hàng ứng dụng di động như Apple App Store hoặc Google Play, vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để tìm hiểu cách truy cập đăng ký từ điện thoại của bạn.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Dịch vụ điện thoại SmartLine và chọn nó để mở rộng.
  3. Nếu bạn thấy Apple hoặc Android trong mô tả sản phẩm, bạn có thể quản lý thêm đăng ký của mình thông qua cửa hàng ứng dụng được liên kết cho điện thoại của bạn.
    Xem các tiểu mục thông minh

Xem thêm thông tin