Chứng nhận SSL Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xác minh yêu cầu chứng nhận SSL của tôi cho một chứng nhận Xác thực tổ chức (OV) hoặc Xác thực mở rộng (EV)


Chọn loại chứng nhận bạn yêu cầu:

Chứng nhận xác thực tổ chức

Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận Xác thực tổ chức , nhóm xác minh của chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • Chứng minh bạn kiểm soát (các) tên miền
 • Chứng minh danh tính tổ chức của bạn và đủ điều kiện để được cấp chứng nhận Xác thực tổ chức

Chứng minh bạn kiểm soát (các) miền cho chứng nhận OV của bạn

Nếu chứng nhận SSL của bạn nằm trong cùng một tài khoản GoDaddy với (các) miền được yêu cầu, bạn không cần chứng minh rằng bạn kiểm soát (các) miền đó. Chúng tôi làm điều đó cho bạn với thông tin chúng tôi có.

Nếu chứng nhận SSL của bạn nằm trong một tài khoản khác với (các) miền trong yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi hai email để giúp bạn chứng minh quyền kiểm soát miền của mình.

 • Email liên kết xác minh - Email này có một liên kết mà bạn có thể chọn để xác nhận bạn kiểm soát miền. Nó được gửi đến các địa chỉ email liên hệ chính thức cho miền được liệt kê trong thư mục WHOIS . Điều này đảm bảo rằng liên kết xác minh chỉ có sẵn cho người có quyền truy cập quản trị vào miền.
 • Email quy trình xác minh - Email này được gửi đến địa chỉ email liên hệ của tài khoản có chứng nhận SSL. Email có hướng dẫn về cách chứng minh quyền kiểm soát miền. Nó không có liên kết để xác nhận bạn kiểm soát miền.

Nếu bạn có quyền truy cập vào một trong các địa chỉ email WHOIS, hãy chọn liên kết trong email liên kết xác minh để xác minh bạn kiểm soát miền. Đây là cách dễ nhất để chứng minh bạn kiểm soát miền.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào địa chỉ email WHOIS, bạn cần xác minh quyền sở hữu miền (HTML hoặc DNS) cho chứng nhận SSL của mình .

Bạn chọn liên kết xác minh trong email mà chúng tôi gửi cho bạn hoặc thực hiện thay đổi DNS hoặc HTML càng sớm, chúng tôi có thể cấp chứng nhận cho bạn càng sớm.

Chứng minh danh tính tổ chức của bạn và đủ điều kiện để nhận chứng nhận OV

Bạn chứng minh danh tính và tư cách tổ chức của mình bằng cách gửi cho chúng tôi các tài liệu có chứa thông tin sau:

 • Tên tổ chức
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại (chúng tôi sẽ gọi trước khi cấp chứng nhận cho bạn)

Nhóm xác minh của chúng tôi sẽ cho bạn biết họ cần những tài liệu nào cho chứng nhận của bạn. Yêu cầu về tài liệu cho các tổ chức có thể bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Bán hàng & Sử dụng chứng nhận Thuế (không chấp nhận số này hay Mã số nhận dạng việc làm liên bang (FEIN))
 • Tài liệu cho biết "Tên hoạt động kinh doanh" (DBA)
 • Tài liệu cho biết tên hư cấu
 • Giấy chứng nhận / giấy phép thuế nghề nghiệp
 • Chứng nhận miễn thuế cho tổ chức phi lợi nhuận
 • Điều lệ công ty
 • Hóa đơn các dịch vụ tiện ích, bản kê giao dịch ngân hàng hoặc bản kê thẻ tín dụng có địa chỉ và số điện thoại
 • Thư xác nhận từ luật sư hoặc CPA

Khi bạn chứng minh được quyền kiểm soát (các) miền và cung cấp các tài liệu được yêu cầu để chứng minh danh tính và tư cách tổ chức của bạn, chúng tôi sẽ cấp chứng nhận cho bạn trong vòng một ngày làm việc.

Sau khi chứng nhận của bạn được cấp

Đã đến lúc tải xuống chứng nhận của bạn.

Chứng nhận xác thực mở rộng

Sau khi bạn yêu cầu chứng nhận Xác thực mở rộng , nhóm xác minh của chúng tôi sẽ giúp bạn:

 • Chứng minh bạn kiểm soát (các) tên miền
 • Chứng minh danh tính của bạn và đủ điều kiện cho một chứng nhận Xác thực mở rộng

Chứng minh bạn kiểm soát (các) miền cho chứng nhận EV của bạn

Nếu chứng nhận SSL của bạn nằm trong cùng một tài khoản GoDaddy với các miền trong yêu cầu, bạn không cần chứng minh rằng bạn kiểm soát (các) miền đó. Chúng tôi sẽ làm việc đó cho bạn và sẽ cho bạn biết khi chứng nhận đã sẵn sàng.

Nếu chứng nhận SSL của bạn nằm trong một tài khoản khác với (các) miền trong yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi hai email để giúp bạn chứng minh quyền kiểm soát miền của mình.

 • Email liên kết xác minh - Email này có một liên kết mà bạn có thể chọn để xác nhận bạn kiểm soát miền. Nó được gửi đến các địa chỉ email liên hệ chính thức cho miền được liệt kê trong thư mục WHOIS . Điều này đảm bảo rằng liên kết xác minh chỉ có sẵn cho người có quyền truy cập quản trị vào miền.
 • Email quy trình xác minh - Email này được gửi đến địa chỉ email liên hệ của tài khoản có chứng nhận SSL. Email có hướng dẫn về cách chứng minh quyền kiểm soát miền. Nó không có liên kết để xác nhận bạn kiểm soát miền.

Nếu bạn có quyền truy cập vào một trong các địa chỉ email WHOIS, hãy chọn liên kết trong email liên kết xác minh để xác minh bạn kiểm soát miền. Đây là cách dễ nhất để chứng minh bạn kiểm soát miền.

Nếu bạn không có quyền truy cập vào địa chỉ email WHOIS, bạn cần xác minh quyền sở hữu miền (HTML hoặc DNS) cho chứng nhận SSL của mình .

Bạn chọn liên kết xác minh trong email mà chúng tôi gửi cho bạn hoặc thực hiện thay đổi DNS hoặc HTML càng sớm, chúng tôi có thể cấp chứng nhận cho bạn càng sớm.

Chứng minh danh tính của bạn và đủ điều kiện để được cấp chứng nhận EV

Bạn chứng minh danh tính và tư cách hợp lệ của mình bằng cách gửi cho chúng tôi các tài liệu có chứa thông tin sau:

 • Tên bạn hoặc tên tổ chức
 • Địa chỉ
 • Số điện thoại (chúng tôi sẽ gọi trước khi cấp chứng nhận cho bạn)

Những tài liệu nào mà chúng tôi chấp nhận phụ thuộc vào việc chứng nhận được cấp cho một cá nhân hay một tổ chức. Nhóm xác minh của chúng tôi sẽ cho bạn biết họ cần những tài liệu nào cho chứng nhận của bạn.

Các yêu cầu về tài liệu có thể bao gồm:

 • Giấy phép kinh doanh
 • Tài liệu cho biết "Tên hoạt động kinh doanh" (DBA)
 • Tài liệu cho biết tên hư cấu
 • Điều lệ công ty
 • Yêu cầu chứng nhận có chữ ký của người yêu cầu và người phê duyệt
 • Thỏa thuận mà người liên hệ ký cho tất cả các yêu cầu và thay đổi ban đầu đối với người ký được ủy quyền
 • Xác nhận tờ khai cá nhân đã công chứng (đối với các doanh nghiệp không phải công ty TNHH hay công ty cổ phần)
 • Tờ khai xác thực trực tiếp đã công chứng (đối với các doanh nghiệp không phải công ty TNHH hay công ty cổ phần)
 • Bản sao công chứng thẻ căn cước có ảnh để xác thực danh tính (đối với các doanh nghiệp không phải công ty TNHH hay công ty cổ phần)
 • Ý kiến pháp lý đã xác minh hoặc thư xác nhận của kế toán viên công chứng, tùy theo kết quả từ các phương pháp xác thực khác

Sau khi bạn chứng minh được quyền kiểm soát (các) miền và cung cấp các tài liệu được yêu cầu để chứng minh danh tính và tính đủ điều kiện, chúng tôi sẽ cấp chứng nhận cho bạn trong vòng một ngày làm việc.

Sau khi chứng nhận của bạn được cấp

Đã đến lúc tải xuống chứng nhận của bạn.