Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem chi tiết cơ sở dữ liệu cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Đây là cách sử dụng cPanel để xem chi tiết cơ sở dữ liệu, như người dùng và kích thước cơ sở dữ liệu, trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Cơ sở dữ liệu , nhấp vào Cơ sở dữ liệu MySQL . Trang Cơ sở dữ liệu MySQL hiển thị các cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn và chi tiết cho từng cơ sở dữ liệu.

    Lưu ý: Để biết thêm, hãy xem tài liệu cPanel cho cơ sở dữ liệu MySQL .

Các bước liên quan

Thêm thông tin