GoDaddy Trợ giúp

Xem chi tiết Gói Hỗ trợ WP Premium

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách xem chi tiết gói đăng kí Hỗ trợ WordPress Đặc biệt.

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn và mở Bảng điều khiển Hỗ trợ WordPress Đặc biệt (Bạn cần hỗ trợ mở sản phẩm của mình?)
  2. Tìm phần Chi tiết gói ở bên phải bảng điều khiển. Nếu bạn có nhiều gói Hỗ trợ WP Premium, hãy chọn Chi tiết.

Trong phần này, bạn có thể tìm thấy các nội dung sau:

  • Điểm tín dụng dịch vụ hiện có của bạn trong tháng này
  • Ngày gia hạn của gói cũng là thời điểm điểm tín dụng của bạn sẽ cài đặt lại
  • Nút nâng cấp gói Hỗ trợ WP Premium
  • Cấp độ đăng ký Hỗ trợ WordPress Đặc biệt của bạn

Xem thêm thông tin:

  • Nâng cấp hoặc hạ cấp Hỗ trợ WordPress Đặc biệt.