Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem lại lý do lỗi hồ sơ thiết lập sẵn

Không phải tất cả các miền đều đủ điều kiện cho các cài đặt hồ sơ thiết lập sẵn. Nếu miền của bạn không thêm được vào hồ sơ thiết lập sẵn , điều đó không có nghĩa là có vấn đề về miền. Xem lại các lý do có thể xảy ra lỗi miền trong tài khoản của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Từ menu Cài đặt , chọn Quản lý hồ sơ thiết lập sẵn.
    quản lý hồ sơ thiết lập sẵn
  3. Chọn Xem lại thất bại bên cạnh tên hồ sơ thiết lập sẵn của bạn.
  4. Xem lại báo cáo để xác định lý do tại sao miền không thêm được vào hồ sơ thiết lập sẵn của bạn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin

  • Sắp xếp miền của bạn chi tiết hơn nữa với Thư mục.