GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem phiên bản không lưu trong bộ nhớ đệm của trang WordPress của tôi

Nếu bạn thực hiện thay đổi cho trang WordPress của mình và những thay đổi này không được hiển thị khi bạn truy cập trang của mình trong một trình duyệt, có thể bạn đang gặp sự cố bộ nhớ đệm. Dưới đây là cách xem trước trang WordPress của bạn mà không có bộ nhớ đệm:

  1. Trong trình duyệt, thêm /? Nocache = 1 vào cuối URL.

    Ví dụ: www.coolexample.com/?nocache=1

  2. Trên máy tính của bạn, chọn Enter để tải phiên bản không lưu trong bộ nhớ đệm của trang web trong trình duyệt.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin