Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Xem thư trong Hàng Qmail của bạn

Một số thông tin trong bài viết này là tài liệu nâng cao mà chúng tôi cung cấp như một sự ưu đãi. Xin lưu ý rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ đúng các quy trình dưới đây. Hỗ trợ khách hàng không thể hỗ trợ các chủ đề này.

Bạn có thể xem thư trong hàng thư điện tử Qmail.

Xem thư trong Hàng Qmail của bạn

 1. Kết nối với máy chủ của bạn thông qua SSH (thêm chi tiết).
 2. Chuyển sang người dùng gốc (thêm thông tin).
 3. Nhập mật khẩu máy chủ của bạn.
 4. Liệt kê tất cả các thư hiện có trong hàng bằng cách mở:
  /var/qmail/bin/qmail-qread
 5. Đếm số thư hiện có trong hàng bằng cách mở:
  /var/qmail/bin/qmail-qstat
 6. Đọc toàn bộ nội dung của một email trong hàng, kể cả tiêu đề, bằng cách mở:
  find /var/qmail/queue -name NNNN| xargs cat | less
  Trong trường hợp NNNN là ID ~8 chữ số được chỉ định trên lệnh /var/qmail/bin/qmail-qread .

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.