Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Windows Hosting (Plesk) Trợ giúp

View my phpinfo page

Your phpinfo page lets you see key information about your hosting account, such as configuration settings and available variables. And you can use it to troubleshoot issues. In your Plesk shared hosting account, you can view the PHP info page without uploading a phpinfo script.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Plesk Admin.
  3. Click PHP settings under the domain name you are editing.
    click php settings

    Note: If you do not see PHP Settings, click the option for SHOW MORE.

  4. Click View the phpinfo() page to see the page in a new browser tab.
    view phpinfo() page

More info

Liên quan đến cộng đồng

daddy's Avatar
Php extension not loading

2 Câu trả lời

Last posted almost 4 years ago.

sandy_aplus's Avatar
Changed PHP version - mysql extensions no longer available

11 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Pallavi's Avatar
Unable to view my static home page

4 Câu trả lời

Last posted over 3 years ago.

Không tìm được thông tin mà bạn muốn tìm kiếm? Tìm kiếm trong Cộng đồng