Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xem trước website của tôi trong Dịch vụ lưu trữ trên Windows

Sau khi bạn thay đổi website Dịch vụ lưu trữ trên Windows, hãy sử dụng tính năng Xem trước trong Plesk để xem giao diện của nó với khách truy cập trước khi bạn đăng tải các thay đổi.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Chọn Lưu trữ web , và bên cạnh tài khoản Lưu trữ Windows mà bạn muốn xem, hãy chọn Quản lý .
  3. Trong Bảng điều khiển tài khoản, chọn Quản trị viên Plesk .
  4. Trong trang chủ Plesk, ở giữa trang bên dưới tên miền, chọn Xem trước .
    chọn bản xem trước

Xem thêm thông tin