GoDaddy Trợ giúp

Xóa các bảng cơ sở dữ liệu

Bạn có thể xóa, hoặc thả các bảng hiện tại từ cơ sở dữ liệu. Thao tác này thường được khuyến nghị trước khi nhập cơ sở dữ liệu mới hoặc khôi phục một bản sao lưu.

Cảnh báo: Trước khi thả các bảng cơ sở dữ liệu, đảm bảo rằng bạn đã có một bản sao lưu của cơ sở dữ liệu. (cPanel / Plesk / VPS)
  1. Đăng nhập phpMyAdmin (cPanel / Plesk / WordPress được quản lý).

    Lưu ý: Trong Dịch vụ lưu trữ cPanel, bạn phải chọn cơ sở dữ liệu cho trang WordPress của mình trong cột bên trái trước khi thực hiện bước tiếp theo.

  2. Bạn sẽ nhìn thấy một danh sách tất cả các bảng cơ sở dữ liệu của bạn.
  3. Đánh dấu kiểm vào ô Chọn tất cả.

    Lưu ý: Bạn có thể thả các bảng cụ thể bằng cách đánh dấu kiểm từng ô bên cạnh tên bảng.

  4. Từ danh sách thả xuống cạnh ô Chọn tất cả, chọn Thả.
  5. Nhấp vào , khi được nhắc “Bạn có thực sự muốn thực hiện truy vấn sau không?”

  6. Nhấp vào để thả các bảng.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin