Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa các thư mục miền của tôi

Xóa các thư mục miền mà bạn không còn sử dụng. Việc xóa một thư mục sẽ không xóa các miền trong thư mục, nhưng bạn có thể cần xem lại quyền thư mục cho bất kỳ người được ủy quyền nào có quyền truy cập vào tài khoản của bạn sau khi xóa một thư mục miền.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn biểu tượng Thư mục phía trên danh sách miền của bạn, chọn thư mục cần sửa, rồi chọn Sửa thư mục .
    chọn sửa thư mục
  3. Chọn Xóa thư mục .
    Lưu ý: Không thể xóa thư mục Tất cả miền .
  4. Xác nhận xóa bằng cách chọn Có, Xóa . Người được ủy quyền sẽ không thể truy cập thư mục này nữa.

Các bước liên quan

Thông tin thêm