Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa cơ sở dữ liệu trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Nếu bạn không còn cần chúng nữa, bạn có thể xóa cơ sở dữ liệu khỏi tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của mình.

Cảnh báo: Hãy đảm bảo rằng bạn đã sao lưu cơ sở dữ liệu của mình trước khi xóa.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Trong Bảng điều khiển của tài khoản, nhấp vào Quản trị cPanel.
  4. Trong Trang chủ cPanel, trong phần Cơ sở dữ liệu , nhấp vào Cơ sở dữ liệu MySQL .
  5. Trong phần Cơ sở dữ liệu hiện tại , trong cột Hành động của cơ sở dữ liệu mà bạn muốn xóa, nhấp vào Xóa .
  6. Nhấp vào Xóa cơ sở dữ liệu .

Xem thêm thông tin