GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa danh sách miền của tôi

Xóa danh sách các miền bạn đã niêm yết để bán bất cứ lúc nào bằng cách truy cập tài khoản Afternic của bạn. Xóa danh sách miền sẽ không xóa miền khỏi tài khoản của bạn.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Đảm bảo bạn có cột Cần bán hiển thị trong danh mục đầu tư .
  3. Chọn giá bán trong cột Cần bán cho miền hiện được niêm yết để bán.
    • Nếu gần đây bạn đã niêm yết tên miền để bán, bạn có thể chọn Đang chờ ... để quản lý danh sách của mình.
    ảnh chụp màn hình của giá niêm yết đã chọn
  4. Bạn sẽ được chuyển hướng đến tài khoản Afternic của mình. Bạn có thể cần đăng nhập.
  5. Quản lý danh sách miền trong tài khoản Afternic của bạn. Xem phần Câu hỏi thường gặp về Afternic để biết thêm thông tin.

Chúng tôi sẽ vẫn hiển thị Trình bán đất khi truy cập vào miền của bạn, ngay cả sau khi bạn đã xóa danh sách. Xóa hoặc chỉnh sửa cài đặt chuyển tiếp trên miền của bạn để thay đổi những gì hiển thị khi truy cập miền của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin