Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Xóa địa chỉ email chuyển tiếp

Khi bạn xóa một địa chỉ email chuyển tiếp hiện có, mọi hoạt động chuyển tiếp email đến địa chỉ đó sẽ dừng lại.

 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Chọn Chuyển tiếp.
  Nhấp vào Chuyển tiếp
 3. Bên cạnh địa chỉ email chuyển tiếp bạn muốn xóa, mở menu rồi chọn Xóa.
  Nhấp vào menu rồi chọn xóa
 4. Chọn Xóa để xác nhận. Địa chỉ chuyển tiếp email này sẽ bị xóa khỏi trang Địa chỉ chuyển tiếp email.
  Nhấp vào Xóa

Các bước liên quan

 • Bạn có thể quay lại trang Địa chỉ chuyển tiếp email để thêm, sửa hoặc xóa các địa chỉ chuyển tiếp email.

Thêm thông tin