Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa hồ sơ DS

Xóa hồ sơ DS hiện có của bạn nếu bạn cần thay đổi cài đặt hiện tại. Miền sử dụng máy chủ tên GoDaddy nhưng được đăng ký ở nơi khác sẽ cần xóa hồ sơ DS tại nhà đăng ký miền.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền của GoDaddy. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập? Hãy tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.)
  2. Chọn một miền riêng lẻ để truy cập trang Cài đặt miền .
    chọn một miền duy nhất
  3. Chọn DNS và sau đó chọn Hồ sơ DS.
    chọn tab hồ sơ ds
  4. Chọnảnh chụp màn hình biểu tượng để xóa bản ghi dns Xóa bên cạnh hồ sơ DS.
  5. Chọn Xóa hồ sơ để xác nhận và lưu thay đổi.

Hầu hết các cập nhật DNS có hiệu lực trong vòng một giờ nhưng có thể mất đến 48 giờ để cập nhật trên toàn cầu.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin