Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa hồ sơ miền

Xóa hồ sơ miền nếu bạn không cần nữa. Các miền hiện được chỉ định cho hồ sơ sẽ giữ nguyên các cài đặt từ hồ sơ đó cho đến khi bạn thay đổi chúng theo cách thủ công.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn biểu tượng Hồ sơ phía trên danh sách miền của bạn, chọn hồ sơ bạn muốn xóa, rồi chọn Chỉnh sửa hồ sơ .
    chọn chỉnh sửa hồ sơ
  3. Chọn Xóa hồ sơ , sau đó chọn Có, Xóa để xác nhận. Các miền hiện được chỉ định cho hồ sơ sẽ giữ nguyên các cài đặt từ hồ sơ đó cho đến khi bạn thay đổi chúng theo cách thủ công.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin