Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa mẫu DNS

Xóa toàn bộ mẫu DNS bất kỳ lúc nào. Nó sẽ không xóa các hồ sơ khỏi các miền riêng lẻ. Bạn vẫn có thể xóa thủ công các bản ghi DNS khỏi miền.

  1. Đăng nhập vào Trung tâm kiểm soát miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn DNS > Mẫu DNS .
    tùy chọn menu mẫu dns
  3. Bên cạnh mẫu bạn muốn xóa, hãy chọnxóa biểu tượng mẫu dns Xóa biểu tượng Mẫu.
  4. Chọn Xóa để xác nhận bạn muốn xóa mẫu đã chọn.

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin