Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
  • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa miền khỏi hồ sơ

Xóa miền khỏi hồ sơ mà không xóa hồ sơ đó, nếu bạn muốn quản lý cài đặt miền theo cách thủ công,.

  1. Đăng nhập vào Danh mục miền GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
  2. Chọn các hộp kiểm bên cạnh miền bạn sẽ cập nhật. Hoặc, chọn hộp kiểm bên cạnh Tên miền , rồi chọn Chọn tất cả .
    ảnh chụp màn hình của nhiều miền được chọn
  3. Chọn Gán hồ sơ từ menu hành động.
    • Tùy thuộc vào kích thước màn hình, bạn có thể cần chọn menu Thêm và cuộn xuống để xem Gán hồ sơ .
  4. Chọn dấu trừdấu cộng bên cạnh hồ sơ. Bạn có thể xóa nhiều miền khỏi hồ sơ cùng một lúc.
  5. Chọn Tiếp tục để lưu thay đổi.

Bạn sẽ thấy xác nhận Thành công để cho bạn biết miền đã bị xóa khỏi hồ sơ.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin