Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa một phần

Bạn có thể xóa các phần khi cần thay đổi, ngoại trừ đầu trang và chân trang của website.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang web của bạn để mở trang của bạn.
  3. Chọn Sửa website hoặc Sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Di chuột qua phần bạn muốn xóa. Trong menu xuất hiện, chọnBiểu tượng menu cài đặt kebab nằm ngang Menu cài đặt . Trong ứng dụng di động, chọn Nội dung rồi chọnBiểu tượng menu cài đặt kebab dọc menu.
  5. Chọn Xóa phần .
    Ảnh chụp màn hình biểu tượng phần di chuyển trong menu cài đặt phần
  6. Chọn Xóa để xác nhận bạn thực sự muốn xóa phần này. Nếu bạn thay đổi quyết định, hãy khôi phục website của bạn từ một bản sao lưu.
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi bạn đã sẵn sàng công khai các thay đổi, hãy đăng tải trang của bạn .

Thông tin thêm