Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa một phần blog khỏi trang của tôi

Thao tác này có thể được sử dụng để xóa một trong các phần blog của bạn khỏi trang hoặc nguồn cấp blog bên ngoài mà bạn đang hiển thị. Đây là quá trình giống như xóa một phần nói chung.

Lưu ý: Việc xóa phần blog không ảnh hưởng đến bất kỳ bài đăng blog, danh mục, người đăng ký nào, v.v. Phần bài đăng blog chỉ cho phép mọi người xem bài đăng của bạn. Bạn sẽ cần truy cập Bảng điều khiển và đi đến Tiếp thị > Viết blog nếu bạn muốn xóa một bài đăng trên blog .

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Vui lòng Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh website của bạn để mở trang.
  3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
  4. Đi đến trang và phần blog bạn muốn xóa, rồi di chuột qua phần bạn muốn xóa. Trong menu xuất hiện, chọnBiểu tượng menu cài đặt kebab nằm ngang Menu cài đặt . Trong ứng dụng di động, chọn Nội dung rồi chọnBiểu tượng menu cài đặt kebab dọc menu.
  5. Chọn Xóa phần .
    Ảnh chụp màn hình biểu tượng phần di chuyển trong menu cài đặt phần
  6. Chọn Xóa để xác nhận bạn thực sự muốn xóa phần này.
  7. Các thay đổi của bạn sẽ được lưu tự động. Vui lòng sử dụng Xem trước để xem kết quả và khi đã sẵn sàng công khai các thay đổi, bạn hãy xuất bản trang của mình.

Thông tin thêm