Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa người dùng FTP khỏi tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Sử dụng tính năng tài khoản FTP của cPanel để xóa người dùng FTP không mong muốn khỏi tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của bạn.

Lưu ý: Bạn không thể xóa tài khoản FTP đặc biệt , như tài khoản của chủ sở hữu trang.

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
  chọn quản lý
 3. Ở góc trên bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý FTP .
  chọn trình quản lý ftp
 4. Trong phần Tài khoản FTP của cPanel, bên cạnh tài khoản bạn muốn xóa, chọn Xóa . Thông báo xác nhận hiển thị thông tin đăng nhập FTP cho tài khoản người dùng đó và đường dẫn đến thư mục chính của người dùng đó.
 5. (Tùy chọn) Chọn Xóa Thư mục trang chủ của người dùng để xóa thư mục chính của người dùng đó và tất cả các tập tin trong đó.

  Cảnh báo: Nếu thư mục chính của người dùng FTP này được ánh xạ đến thư mục public_html, việc chọn tùy chọn này sẽ xóa nội dung của website .

 6. Chọn Xóa . Tài khoản người dùng FTP (và thư mục chính của người dùng đó nếu bạn đã chọn) sẽ bị xóa.

Xem thêm thông tin