GoDaddy Studio Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa tài khoản GoDaddy Studio và dữ liệu của tôi

Trước khi bạn xóa tài khoản và dữ liệu của mình, hãy lưu ý rằng sau khi thực hiện việc này, bạn sẽ không thể truy cập bất kỳ dự án nào của mình hoặc đăng nhập vào tài khoản GoDaddy Studio trên thiết bị di động hoặc web.

  1. Để hủy đăng ký của bạn, hãy làm theo các bước để hủy đăng ký GoDaddy Studio PRO . Thao tác này sẽ chuyển bạn về tài khoản GoDaddy Studio miễn phí và bạn vẫn có quyền truy cập vào tất cả các dự án của mình.
  2. Nếu bạn chỉ muốn xóa ứng dụng GoDaddy Studio, hãy gỡ cài đặt ứng dụng đó khỏi thiết bị của bạn. Thao tác này không hủy đăng ký hay xóa tài khoản hoặc dữ liệu của bạn.
Cảnh báo: Không thể hoàn tác việc xóa sản phẩm.

Nếu bạn chắc chắn muốn xóa tài khoản GoDaddy Studio và dữ liệu, hãy làm theo các bước để xóa sản phẩm trong tài khoản GoDaddy của bạn . Bạn sẽ giữ tài khoản GoDaddy và mọi sản phẩm khác được liên kết với tài khoản đó, nhưng sẽ không còn quyền truy cập vào tài khoản hoặc dữ liệu GoDaddy Studio của bạn nữa.

Xem thêm thông tin