Email chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa tài khoản người dùng Professional Email

Bạn có thể xóa người dùng email bất cứ lúc nào, chẳng hạn như khi một nhân viên rời khỏi tổ chức của bạn. Sau đó, gói email sẽ khả dụng để tạo người dùng mới.

Sau khi người dùng bị xóa, nội dung của người dùng đó sẽ không thể truy cập được nữa. Tuy nhiên, bạn có thể khôi phục người dùng trong vòng 14 ngày kể từ ngày xóa.

  1. Đăng nhập vào Email & Bảng điều khiển Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn).
  2. Chọn Quản lý bên cạnh người dùng bạn muốn xóa.
    Nút Quản lý ở bên phải Tùy chọn
  3. Chọn Xóa tài khoản .
    Dừng đăng nhập với Xóa tài khoản bên dưới
  4. Chọn hộp kiểm để xác nhận rằng bạn muốn xóa hộp thư, sau đó chọn Xóa .
    Đã chọn hộp kiểm và nút Xóa

Bước có liên quan

Xem thêm thông tin