GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa tên miền khỏi CashParking

Nếu bạn quyết định ngừng kiếm tiền từ một tên miền trong CashParking®, bạn có thể xóa tên miền đó khỏi tài khoản CashParking của mình. Xóa tên miền khỏi tài khoản CashParking không xóa đăng ký của nó.

Để xóa tên miền khỏi CashParking

  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Bên cạnh CashParking , nhấp vào Quản lý .
  3. Nhấp vào thẻ CashParking ở phía trên bên trái.
  4. Chọn tên miền mà bạn muốn xóa khỏi CashParking.
  5. Nhấp vào Xóa .
  6. Nhấp vào OK.