WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xóa trang lưu trữ của tôi

Khi bạn đã hoàn thành việc khắc phục sự cố hoặc thực hiện thay đổi cho trang WordPress của mình và đẩy những thay đổi đó vào trang sản xuất trực tiếp, bạn có thể xóa trang dàn dựng.

  1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm .
  2. Trong trang Sản phẩm của tôi , bên cạnh WordPress được quản lý , chọn Quản lý tất cả .
  3. Đối với trang web mà bạn muốn xóa một trang lưu trữ, hãy chọn Cài đặt từBiểu tượng menu menu.
    Chọn cài đặt
  4. Bên dưới Trang lưu trữ, chọn menu Hành động , rồi chọn Loại bỏ Trang lưu trữ .
  5. Trong trường được cung cấp, nhập "Xóa".
  6. Chọn Xóa .

Trang dàn dựng của bạn đã bị xóa.

Xem thêm thông tin