Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xuất các sản phẩm WooCommerce

Bạn có thể sử dụng phần mở rộng Bộ nhập CSV sản phẩm để dễ dàng xuất tập tin CSV của các sản phẩm trong WooCommerce. Có sẵn các tùy chọn để tùy chỉnh quá trình xuất của bạn, như giới hạn cột hoặc số lượng sản phẩm trong tập tin.

Yêu cầu: Sản phẩm CSV Import Suite là một phần mở rộng WooCommerce cao cấp đi kèm với Dịch vụ lưu trữ thương mại điện tử WordPress hoặc mua độc lập.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Hãy nhớ kích hoạt phần mở rộng Bộ nhập CSV sản phẩm. (Bạn cần trợ giúp kích hoạt tiện ích mở rộng? )
  3. Điều hướng đến WooCommerce > Bộ nhập CSV .
  4. Nhấp vào tab Xuất sản phẩm.
  5. Trong phần Xuất sản phẩm CSV , nhấp vào nút Xuất sản phẩm để tải xuống tập tin CSV cho các sản phẩm của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin