GoDaddy Trợ giúp

Xuất cơ sở dữ liệu MySQL

Bạn có thể xuất cơ sở dữ liệu MySQL của mình để nhập vào một máy chủ cơ sở dữ liệu khác hoặc lưu trữ cục bộ dưới dạng bản sao lưu. Vui lòng làm theo các bước sau để xuất cơ sở dữ liệu MySQL thành tập tin và tải xuống máy tính của bạn.

  1. Đăng nhập vào phpMyAdmin.
  2. Trên trang chủ phpMyAdmin, từ menu bên trái, vui lòng chọn cơ sở dữ liệu bạn muốn xuất.
    chọn cơ sở dữ liệu để xuất
  3. Từ các thẻ ở đầu trang, vui lòng chọn Xuất.
    chọn thẻ xuất
  4. Trong phần Lưu dưới dạng tập tin, hãy chọn hộp.
  5. Chọn Bắt đầu .

Lưu ý: Nếu bạn đang làm việc với cơ sở dữ liệu lớn hoặc cơ sở dữ liệu có nhiều bản ghi trong bảng, bạn sẽ cần sử dụng Secure Socket Shell (SSH) để xuất cơ sở dữ liệu.

Xem thêm thông tin