GoDaddy Trợ giúp

Xuất cơ sở dữ liệu MySQL trong SSH

Bạn có thể dùng kết nối Secure Shell (SSH) thay cho phpMyAdmin để xuất tập tin sao lưu SQL cho cơ sở dữ liệu. Đây là một phương thức nâng cao, có thể hữu ích khi xuất tập tin SQL lớn và là phương thức cần thiết khi sử dụng VPS tự quản lý hoặc Máy chủ chuyên dụng vì các máy chủ này không được cài đặt phpMyAdmin.

Bắt buộc: Để hoàn tất các bước này, bạn cần:
Lưu ý: Nếu dùng WordPress, bạn có thể tìm thấy các chi tiết về cơ sở dữ liệu trong tập tin wp-config.php.
 1. Kết nối với máy chủ hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ của bạn qua SSH.
 2. Dùng câu lệnh ls để liệt kê các tập tin và thư mục, câu lệnh cd../ để di chuyển qua các thư mục cho đến khi bạn vào được thư mục dùng để lưu tập tin sao lưu.
 3. Kết nối với MySQL bằng câu lệnh sau:
   mysqldump -h hostname -P port -u username -p database > backup.sql
  Lưu ý: Nếu dùng máy chủ là localhost, bạn nên lược bỏ đoạn –h hostname còn nếu dùng cổng thông thường (3306) thì bạn có thể lược bỏ đoạn –P port trong câu lệnh.
  • Ở câu lệnh trên, bạn nên thay:
   • hostname bằng tên máy chủ của bạn.
   • port bằng số cổng MySQL của bạn. Trừ phi có thông tin khác trong tài khoản dịch vụ lưu trữ của bạn, số cổng là 3306.
   • username bằng tên người dùng của bạn ở cơ sở dữ liệu này.
   • database bằng tên cơ sở dữ liệu bạn muốn xuất.
   • backup.sql bằng tên bạn muốn dùng cho tập tin sao lưu.
 4. Chọn Enter trên bàn phím.
 5. Khi lời nhắc Nhập mật khẩu: hiện ra, hãy nhập mật khẩu cho người dùng cơ sở dữ liệu tương ứng.
  Lưu ý: Để đảm bảo an toàn, mật khẩu sẽ không hiển thị và bạn sẽ không thấy thông tin gì khi nhập hoặc dán mật khẩu.
 6. Chọn Enter trên bàn phím.

Cơ sở dữ liệu của bạn giờ đã được xuất sang tập tin SQL mà bạn đặt tên ở bước 4 và sẵn sàng để bạn tải xuống máy tính cục bộ.

Xem thêm thông tin