WordPress được quản lý Trợ giúp

Xuất cơ sở dữ liệu trang của bạn


Bước 2 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress được quản lý sang tài khoản WordPress không được quản lý.

Xuất bản sao của cơ sở dữ liệu MySQL mà trang WordPress được quản lý của bạn được kết nối với.

 1. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 2. Từ website bạn muốn di chuyển, chọn Cài đặt từ menu Biểu tượng menu.
  Menu tùy chọn trang
 3. Chọn Hiển thị thêm để mở rộng bảng điều khiển.
  Chọn hiển thị thêm
 4. Vui lòng định vị Chi tiết Cơ sở dữ liệu rồi chọn Xem.
 5. Vui lòng chọn phpMyAdmin URL để mở trang đăng nhập trong thẻ trình duyệt mới.
 6. Quay lại trang chi tiết để sao chép Tên người dùngMật khẩu.
 7. Trên trang đăng nhập phpMyAdmin, dán Tên người dùngMật khẩu.
 8. Chọn Bắt đầu .
 9. Chọn Xuất.
  định vị và chọn xuất
 10. Trong phần Xuất, chọn tên người dùng cơ sở dữ liệu. Hãy chắc chắn bạn không chọn sơ đồ.
  chọn tên cơ sở dữ liệu
 11. Trong phần Lưu dưới dạng tập tin, chọn hộp Lưu dưới dạng tập tin.
  vị trí lưu dưới dạng tập tin
 12. Trong trường Tên tập tin, vui lòng đặt một tên cho tập tin xuất. Ví dụ: sitename-database.
 13. Vui lòng chọn Truy cập để tải xuống cơ sở dữ liệu của tập tin SQL.


Xem thêm thông tin