Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Xuất cơ sở dữ liệu trang của bạn


Bước 2 trong tuyển tập Di chuyển trang WordPress được quản lý sang tài khoản WordPress không được quản lý.

Xuất bản sao của cơ sở dữ liệu MySQL mà trang WordPress được quản lý của bạn được kết nối với.

 1. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 2. Từ website bạn muốn di chuyển đến, hãy chọn Cài đặt từ biểu tượng menu menu.

  menu tùy chọn trên trang
 3. Chọn Hiển thị thêm để mở rộng bảng điều khiển.
  hiển thị thêm
 4. Vui lòng định vị Chi tiết Cơ sở dữ liệu rồi chọn Xem.
 5. Vui lòng chọn phpMyAdmin URL để mở trang đăng nhập trong thẻ trình duyệt mới.
 6. Quay lại trang chi tiết để sao chép Tên người dùngMật khẩu.
 7. Trên trang đăng nhập phpMyAdmin, vui lòng dán Tên người dùngMật khẩu.
 8. .
 9. Chọn Bắt đầu .
 10. Vui lòng chọn Xuất.
  định vị và chọn xuất
 11. Trong phần Xuất, chọn tên người dùng cơ sở dữ liệu. Hãy chắc chắn rằng bạn không chọn sơ đồ.
  chọn tên cơ sở dữ liệu
 12. Trong phần Lưu dưới dạng tập tin, vui lòng chọn hộp Lưu dưới dạng tập tin.
  lưu làm vị trí tập tin
 13. Trong trường Tên tập tin, vui lòng đặt một tên cho tập tin xuất. Ví dụ: sitename-database.
 14. Vui lòng chọn Truy cập để tải xuống cơ sở dữ liệu của tập tin SQL.


Xem thêm thông tin