Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Xuất dữ liệu cửa hàng theo cách thủ công

Khách hàng, đơn hàng và phiếu giảm giá có thể được xuất theo cách thủ công bất cứ lúc nào. Những lần xuất này có thể được sử dụng để báo cáo, chia sẻ với nhà cung cấp hoặc nhập vào một cửa hàng khác.

Yêu cầu: Khách hàng / Đơn hàng / Xuất phiếu giảm giá là một phần mở rộng WooCommerce cao cấp đi kèm với Dịch vụ lưu trữ thương mại điện tử WordPress hoặc dưới dạng giao dịch mua độc lập.

Thêm thông tin