Quản lý tài khoản Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Yêu cầu hoàn tiền cho tài khoản Good As Gold của tôi

Để yêu cầu hoàn tiền cho số tiền bạn đã lưu trữ trong Good As Gold, hãy liên hệ với Nhân viên hướng dẫn GoDaddy .

Xem thêm thông tin

  • Có một khoản phí giao dịch $ 20 để xử lý việc hoàn tiền, khoản phí này được tính từ tổng số tiền chúng tôi hoàn lại.
  • Chỉ số dư đầy đủ mới được hoàn trả.
  • Tiền hoàn lại được gửi dưới dạng séc; chúng tôi sẽ không chuyển tiền trở lại tài khoản của bạn.
  • Có thể mất đến 8 tuần để xử lý và gửi yêu cầu qua đường bưu điện.