Hỗ trợ dịch vụ lưu trữ VPS

Dịch vụ hỗ trợ đáng tin cậy từ các chuyên gia có chứng nhận

Hãy nói chuyện với một trong các chuyên gia có chứng nhận của chúng tôi tại (0284) 458 1371.


Hỗ trợ tiêu chuẩn

Chúng tôi sẽ đảm nhiệm:

Cập nhật hệ điều hành
Hỗ trợ bảo mật mạng
Bảo vệ tấn công DDoS
Vá lỗi bảo mật
Giám sát hiệu suất (cấp hệ thống và phần mềm)

Bạn nắm quyền:

Cài đặt, cập nhật và hỗ trợ ứng dụng và plugin
Di chuyển từ các máy chủ khác đến GoDaddy
Quản trị cơ sở dữ liệu
Tối ưu hóa Website
Lỗi tập lệnh người dùng


Hỗ trợ tự quản lý

Bạn làm chủ mọi thứ ở đây, từ việc nâng cấp hệ điều hành, đến vá lỗi bảo mật và hơn nữa.