Thỏa thuận Đấu giá/Mua/Chào giá của dịch vụ Đấu giá

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. 1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận đặt giá, chào giá và mua trong đấu giá GoDaddy này (“Thỏa thuận” này) do các bên tham gia là GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company và bạn lập, có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện cho việc bạn sử dụng các dịch vụ Đặt giá, Chào giá và Mua (“Dịch vụ”) của GoDaddy. 

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

Cụm từ "chúng tôi" hay "của chúng tôi" sẽ được hiểu là GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này.  Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang GoDaddy này (“Trang web” này). Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ tại Trang này sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi lúc có thể thông báo cho bạn qua email về các thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với Thỏa thuận này.  Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. Đăng ký và phí nói chung

Bạn hiểu rằng mỗi và mọi đấu giá là một hợp đồng ràng buộc và rằng (a) phí gia hạn đăng ký tên miền (thời hạn đăng ký sẽ bắt đầu từ cuối thời hạn đăng ký trước của tên miền đó) cộng với phí (b) Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (“ICANN”) bắt buộc sẽ được thêm vào bất kỳ giao dịch đấu giá thành công nào, như được áp dụng. Bạn có thể xem danh sách phí đăng ký tên miền hiện tại ở đây (bằng cách chọn siêu liên kết "Giá miền") và có thể xem danh sách phí ICANN hiện tại ở đây.   Bạn có trách nhiệm thanh toán trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi kết thúc đấu giá hoặc hình thức thanh toán bạn sử dụng để mua tư cách thành viên GoDaddy Đấu giá của mình hoặc bất kỳ phương pháp thanh toán hợp lệ nào đi kèm với tài khoản này sẽ được thu tiền vào ngày thứ ba sau ngày kết thúc đấu giá. Số tiền đấu giá thành công cộng với một (1) năm phí gia hạn (kể từ khi kết thúc thời gian đăng ký trước của tên miền), cộng với phí ICANN, nếu có, sẽ được tính vào bất kỳ phương thức thanh toán hợp lệ nào mà chúng tôi có trong hồ sơ khi đóng danh sách.  Tên miền sẽ chuyển sang bạn trong vòng một tuần sau khi phiên đấu giá kết thúc, trừ khi người đăng ký ban đầu lấy lại miền, trong trường hợp này bạn sẽ được hoàn tiền đầy đủ.

GoDaddy không chịu trách nhiệm và tuyến bố miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp giao dịch mua tên miền không thể hoàn thành do người mua hay người bán vi phạm hoặc không thể hoàn tất giao dịch.  Người mua không có quyền đăng ký tên miền cho đến khi hoàn thành giao dịch.

3. GIÁ THẦU

Là Người mua, bạn có nghĩa vụ hoàn tất giao dịch nếu bạn mua tên miền thông qua một mức giá cố định, định dạng Mua ngay, hoặc nếu bạn là người trả giá cao nhất ở cuối phiên đấu giá và giá đấu của bạn bằng hoặc cao hơn giá thầu tối thiểu hoặc giá khởi điểm. Giá đấu tại các cuộc đấu giá có giá cố định sẽ hết hạn vào bảy ngày sau khi giá đấu được đặt. Nếu bạn không hoàn tất giao dịch vì bất cứ lý do nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, không thanh toán giá mua nếu bạn mua tên miền thông qua một mức giá cố định, định dạng Mua ngay, hoặc nếu bạn là người trả giá cao nhất vào cuối phiên đấu giá và giá của bạn bằng hoặc vượt quá giá tối thiểu hoặc giá khởi điểm), GoDaddy bảo lưu quyền (i) thu phí của bạn hoặc (ii) chấm dứt sự tham gia của bạn trong Dịch vụ này (do GoDaddy toàn quyền đơn phương quyết định). Người bán niêm yết tên miền của họ là "Chào giá/Chào giá ngược" có thể, khi chào giá được thực hiện, sử dụng tính năng "Chuyển sang Đấu giá" để chuyển đổi danh sách tên miền của họ sang danh sách Đấu giá. Nếu người bán sử dụng tính năng này đối với chào giá của bạn, chào giá của bạn sẽ trở thành giá đầu tiên trên danh sách đó. Nếu không có chào giá nào khác (cao hơn) được thực hiện, bạn sẽ được coi là người mua tên miền đó. Nếu chào giá của bạn không được "chấp nhận" qua tính năng "Chuyển sang Đấu giá", bạn sẽ được thông báo và có tùy chọn đưa giá cho tên miền đó trên trang web Đấu giá.

Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu giá thắng của bạn là năm ngàn đô la (116.279.070 ₫) trở lên, giao dịch của bạn có thể được xử lý bởi dịch vụ giao kèo của bên thứ ba, Escrow.com. Khi bạn chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Hướng dẫn chung của Escrow do Escrow.com đưa ra qua tham chiếu này. Ngoài ra, bạn công nhận và đồng ý rằng GoDaddy có thể tiết lộ thông tin định danh cá nhân cho Escrow.com nhằm mục đích duy nhất là để tạo thuận lợi cho giao dịch.

Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu bạn tham gia một giao dịch với giá bán đấu giá hoặc giao dịch Dịch vụ mua miền dưới năm ngàn đô la (116.279.070 ₫), giao dịch của bạn sẽ do quy trình Đảm bảo giao dịch của GoDaddy xử lý. GoDaddy sẽ chuyển tiền thanh toán bằng với giá mua, trừ đi hoa hồng và phí áp dụng, cho Người bán khoảng 20 ngày sau khi nhận được tiền từ Người mua, trừ trường hợp có tranh chấp hoặc khoản thanh toán đó bị nghi ngờ là lừa đảo. Bằng cách sử dụng quy trình "Đảm bảo giao dịch" của GoDaddy, bạn ủy quyền cho GoDaddy thay mặt bạn thực hiện các công việc để hoàn tất giao dịch này. GoDaddy sẽ không sử dụng tiền của bạn để trang trải chi phí hoạt động của mình hoặc bất kỳ mục đích nào khác của công ty và sẽ không tự ý đưa tiền cho các chủ nợ của mình trong trường hợp phá sản hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn công nhận và đồng ý rằng GoDaddy không phải là ngân hàng và quy trình "Đảm bảo giao dịch" là một dịch vụ xử lý thanh toán, chứ không phải là dịch vụ ngân hàng. Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng GoDaddy không hoạt động như một tổ chức tín thác hay đại lý ủy thác hoặc bảo chứng liên quan tới tiền của bạn.

Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo chúng tôi xác nhận, có thể gia hạn quá trình đấu giáo nếu có những giá đưa ra ở cuối cuộc đấu giá, nhằm cho phép những người mua tiềm năng có cơ hội mua được trước khi phiên đấu giá kết thúc. 

4. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham khảo và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng do đó chúng sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

5. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.