Auctions Bid/Buy/Offer Agreement

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY, AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR LEGAL RIGHTS AND REMEDIES. 1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận đặt giá, chào giá và mua trong đấu giá GoDaddy này (“Thỏa thuận” này) do các bên tham gia là GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company và bạn lập, có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện cho việc bạn sử dụng các dịch vụ Đặt giá, Chào giá và Mua (“Dịch vụ”) của GoDaddy. 

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

Cụm từ "chúng tôi" hay "của chúng tôi" sẽ được hiểu là GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này.  Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên Trang GoDaddy này (“Trang web” này). Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ tại Trang này sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi lúc có thể thông báo cho bạn qua email về các thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với Thỏa thuận này.  Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. Registrations and fees generally

You understand that each and every bid is a binding contract and that (a) a domain name registration renewal fee (which registration period shall run from the end of the domain name’s previous registration period) plus (b) a mandatory Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) fee will be added to any successful bid, as applicable. A list of the current domain name registration fees may be found here (by selecting the "Domain Pricing" hyperlink) and a list of the current ICANN fees may be found here.  You are responsible for payment within forty-eight (48) hours of auction close, or the form of payment you used to purchase your GoDaddy Auctions membership, or any valid payment method associated with the account, will be charged on the third day following the auction close. The successful bid amount plus the one (1) year renewal fee (from the end of the domain name’s previous registration period), plus ICANN fee, if applicable, will be charged to any valid payment method we have on file upon closing of the listing.  The domain name will transfer to you within one week after auction close, unless reclaimed by the original registrant, in which case you will be entitled to a full refund.

GoDaddy is not responsible and disclaims all liability in the event that the domain name transaction fails to complete due to breach by the buyer or seller or failure of the buyer or seller to complete the transaction.  Buyer does not obtain any rights in the registration of a domain name until completion of the transaction.

3. BIDS

As a Buyer, you are obligated to complete the transaction if you purchase the domain name through a fixed price, Buy Now format, or if you are the highest bidder at the end of an auction and your bid meets or exceeds the minimum bid or reserve price. Bids on fixed price auctions expire seven days after the bid is placed. Should you fail to complete the transaction for any reason (including, but not limited to, failing to pay the purchase price if you purchase the domain name through a fixed price, Buy Now format, or if you are the highest bidder at the end of an auction and your bid meets or exceeds the minimum bid or reserve price), GoDaddy reserves the right to (i) charge you a fee or (ii) terminate your participation in the Services (as determined by GoDaddy in it sole and absolute discretion). Sellers who list their domain name as an “Offer/Counter Offer” may, once an offer is made, use the “Push to Auction” feature, to convert their domain name listing to an Auction listing. If the seller utilizes that feature on your offer, your offer will become the first bid on that listing. If no other (higher) offer is made, you will be deemed to be the purchaser of that domain name. If your offer is not “accepted” for the “Push to Auction” feature, you will be notified and have the option of bidding on that domain name on the Auction site.

You acknowledge and agree that if your winning bid is five thousand dollars (1.162.791 ₫) or more, your transaction may be handled by third-party escrow service, Escrow.com. Your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by Escrow.com’s General Escrow Instructions, which are incorporated herein by reference. In addition, you acknowledge and agree that GoDaddy may disclose personally identifiable information to Escrow.com for the sole purpose of facilitating the transaction.

You acknowledge and agree that if you engage in a transaction with an auction selling price or a Domain Buy Service transaction of less than five thousand dollars (1.162.791 ₫), your transaction will be handled by GoDaddy’s “Transaction Assurance” process. GoDaddy will remit payment of the purchase price, less the applicable commission and fees, to the Seller approximately 20 days after receiving funds from the Buyer, except in the event of a dispute or where the payment is suspected to be fraudulent. By using GoDaddy’s “Transaction Assurance” process, you authorize GoDaddy to perform tasks on your behalf in order to complete the transaction.  GoDaddy will not use your funds for its operating expenses or any other corporate purposes, and will not voluntarily make funds available to its creditors in the event of bankruptcy or for any other purpose. You acknowledge and agree that GoDaddy is not a bank, and the “Transaction Assurance” process is a payment processing service rather than a banking service. You further acknowledge and agree that GoDaddy is not acting as a trustee, fiduciary, or escrow agent with respect to your funds.

You acknowledge and agree that we may, in our sole discretion, extend the length of the auction if bids are submitted in the final moments of the auction, to allow potential buyers the opportunity to bid prior to the end of the auction. 

4. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham khảo và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng do đó chúng sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

5. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.

Đã sửa đổi: 12/10/2015
Bản quyền © 2010-2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.