GoDaddy

THỎA THUẬN THÀNH VIÊN ĐẤU GIÁ

Lần sửa đổi gần đây nhất: 27/11/2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận tư cách thành viên đấu giá GoDaddy này ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp nhận dưới hình thức điện tử. Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng các dịch vụ Đấu giá của GoDaddy (“GoDaddy Đấu giá” hoặc “Dịch vụ”).

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website GoDaddy ("Trang") này. Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ tại Trang này sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Dịch vụ được cung cấp chỉ nhằm mục đích tạo thuận lợi cho việc mua và bán các tên miền hiện đã đăng ký, và không phải việc mua hoặc bán nội dung trên website liên quan. GoDaddy cung cấp một địa điểm và một quy trình hỗ trợ giao dịch. GoDaddy không phải là người bán đấu giá hay đại lý ủy thác. Mặc dù quá trình này diễn ra dưới hình thức "đấu giá" nhưng GoDaddy không phải chủ sở hữu của các tên miền được niêm yết trên website này. Do đó, GoDaddy không có khả năng kiểm soát chất lượng, độ an toàn hay tính hợp pháp của các tên miền được niêm yết. Người bán hoặc GoDaddy có thể thu hồi các tên miền được niêm yết bất cứ lúc nào.

Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu bạn tham gia vào một giao dịch với giá bán đấu giá là năm nghìn đô la (1.190.477 ₫) trở lên, thì giao dịch của bạn có thể do dịch vụ bảo chứng của bên thứ ba (Escrow.com) xử lý. Khi bạn chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Hướng dẫn chung của Escrow do Escrow.com đưa ra qua tham chiếu này. Ngoài ra, bạn công nhận và đồng ý rằng GoDaddy có thể tiết lộ thông tin định danh cá nhân cho Escrow.com nhằm mục đích duy nhất là để tạo thuận lợi cho giao dịch.

Bạn công nhận và đồng ý rằng nếu bạn tham gia một giao dịch với giá bán đấu giá dưới năm ngàn đô la (1.190.477 ₫), thì giao dịch của bạn sẽ được xử lý theo quy trình "Đảm bảo giao dịch" của GoDaddy. GoDaddy sẽ chuyển tiền thanh toán bằng với giá mua, trừ đi hoa hồng và phí áp dụng, cho Người bán sau khoảng 20 ngày kể từ khi nhận được tiền của Người mua, trừ trường hợp có tranh chấp hoặc khoản thanh toán đó bị nghi ngờ là lừa đảo.

Đối với các giao dịch của Dịch vụ môi giới miền, nằm trong quy trình "Đảm bảo giao dịch" của GoDaddy, GoDaddy sẽ chuyển khoản thanh toán bằng với giá mua đầy đủ đã thỏa thuận cho Người bán trong vòng khoảng 20 ngày kể từ khi nhận được tiền từ Người mua, trừ trường hợp có tranh chấp hoặc khoản thanh toán đó bị nghi ngờ là lừa đảo. GoDaddy có toàn quyền quyết định việc này.

Bằng cách sử dụng quy trình "Đảm bảo giao dịch" của GoDaddy, bạn ủy quyền cho GoDaddy thay mặt bạn thực hiện các công việc để hoàn tất giao dịch này. GoDaddy sẽ không sử dụng tiền của bạn để trang trải chi phí hoạt động của mình hoặc bất kỳ mục đích nào khác của công ty và sẽ không tự ý đưa tiền cho các chủ nợ của mình trong trường hợp phá sản hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác. Bạn công nhận và đồng ý rằng GoDaddy không phải là ngân hàng và quy trình "Đảm bảo giao dịch" là một dịch vụ xử lý thanh toán, chứ không phải là dịch vụ ngân hàng. Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng GoDaddy không hoạt động như một tổ chức tín thác hay đại lý ủy thác hoặc bảo chứng liên quan tới tiền của bạn.

GoDaddy không chịu trách nhiệm và tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp giao dịch mua tên miền không thể hoàn thành do Người mua hoặc Người bán vi phạm hay không thể hoàn tất giao dịch. Người mua không có quyền đăng ký tên miền cho đến khi hoàn thành giao dịch.

Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể tùy ý gia hạn thời gian đấu giá nếu nhận được giá thầu vào cuối cuộc đấu giá. Việc này nhằm giúp người mua tiềm năng có cơ hội đấu giá trước khi phiên đấu giá kết thúc.

Chúng tôi đảm bảo quyền sàng lọc tên miền trước khi niêm yết và cũng có thể tùy ý loại bỏ bất kỳ tên miền nào vì bất cứ lý do nào, bao gồm nhưng không hạn chế ở: a) vi phạm Thỏa thuận này hoặc Điều khoản dịch vụ chung, hoặc b) vi phạm hoặc có khả năng sẽ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bên thứ ba.

Nếu chọn thanh toán bằng séc giấy, bạn thừa nhận và đồng ý chịu Hai mươi lăm đô la ($25 USD) phí xử lý séc cho mỗi lần in séc tại Hoa Kỳ.

Bạn có thể không dùng được thẻ quà tặng khi mua gói thành viên đấu giá hoặc các mục đấu giá.

NHẰM MỤC ĐÍCH HỖ TRỢ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ TRONG VÀ SAU KHI BÁN BẤT KỲ TÊN MIỀN NÀO, CHO DÙ LÀ NGƯỜI MUA HAY NGƯỜI BÁN, VÀ THEO CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ CỦA ICANN, BẠN ĐỒNG Ý CHỈ ĐỊNH GoDaddy LÀM ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA MÌNH NHẰM MỤC ĐÍCH DUY NHẤT LÀ THAY MẶT BẠN CÔNG KHAI ĐỒNG Ý VỚI VIỆC THỰC HIỆN NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG VỀ THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ. “ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH" NGHĨA LÀ BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC THỰC THỂ NÀO MÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐÓ HOẶC NGƯỜI ĐĂNG KÝ MỚI ỦY QUYỀN MỘT CÁCH RÕ RÀNG ĐỂ THAY MẶT CHO HỌ PHÊ DUYỆT YÊU CẦU THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ.

3. NGHĨA VỤ CỦA BẠN (NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA)

Bạn đồng ý hoàn thành tất cả biểu mẫu và yêu cầu thông tin do GoDaddy cung cấp trong suốt quá trình một cách đầy đủ, chính xác và trung thực. Bạn đồng ý rằng GoDaddy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào mà bạn cung cấp, dù vô tình hay hữu ý.

Bạn đồng ý thông báo cho GoDaddy trong vòng năm (5) ngày làm việc nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà bạn cung cấp như là một phần của quy trình niêm yết/mua. Bạn có trách nhiệm duy trì cập nhật và tính chính xác cho thông tin này. Vì bất kỳ lý do gì, việc bạn không cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho GoDaddy ngay từ đầu và liên tục sau đó sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này. Vì bất kỳ lý do gì, việc bạn không trả lời trong vòng năm (5) ngày làm việc cho bất kỳ yêu cầu nào mà GoDaddy đưa ra để xác định tính hợp lệ của thông tin mà bạn cung cấp cũng sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này.

4. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC BÁN/NIÊM YẾT TÊN MIỀN

Bạn có thể sử dụng Dịch vụ để niêm yết các tên miền mà quý có quyền sở hữu để bán và có thể chuyển nhượng tuân theo các nghĩa vụ của bạn trong Thỏa thuận này. Với việc áp dụng Dịch vụ cho những mục đích như vậy, bạn đã đại diện và đảm bảo rằng:

 1. Bạn có quyền, nhân danh và quyền lợi trong việc hoàn tất giao dịch tên miền cần thiết;
 2. Bạn có thể chuyển nhượng tên miền miễn phí và không chịu bất cứ quy định, trách nhiệm pháp lý, quyền cầm cố hoặc cản trở nào;
 3. Tên miền không vị phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai; và
 4. Bạn có quyền chuyển nhượng tên miền theo quy định của bạn theo Thỏa thuận này.

Bạn cũng đồng ý rằng tên miền hiện không liên quan hoặc trong tương lai gần sẽ không liên quan tới tranh chấp theo Chính sách thống nhất về giải quyết tranh chấp hoặc các tranh chấp khác tương tự. Trong trường hợp bạn không thể tuân thủ hoặc không tuân thủ được các nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này, GoDaddy bảo lưu một cách rõ ràng quyền hủy niêm yết bất kỳ hoặc tất cả các tên miền của bạn ngay khi GoDaddy biết về việc bạn không tuân thủ.

Bạn có thể niêm yết tên miền của mình trong bất cứ khoảng thời gian nào được đưa ra trên trang web. Bạn đồng ý thanh toán phí niêm yết được liên kết với khoảng thời gian bạn chọn tại thời điểm niêm yết. Bạn có thể chọn thêm vào danh sách thêm nhiều dịch vụ như danh sách Danh mục bổ sung, danh sách Danh mục nổi bật, hoặc tùy chọn Mua ngay. Bằng cách sử dụng các dịch vụ bổ sung, bạn đồng ý thanh toán bất kỳ khoản phí phụ thêm nào mà GoDaddy có thể liên kết với các dịch vụ bổ sung. GoDaddy bảo lưu quyền điểu chỉnh cấu trúc giá bất kỳ lúc nào. Nếu bạn tìm thấy Người mua nhờ vào việc sử dụng Dịch vụ, giao dịch phải được hoàn tất trong phạm vi Dịch vụ. Đối với mỗi giao dịch được hoàn tất trong phạm vi Dịch vụ, bạn đồng ý thanh toán cho GoDaddy phí giao dịch theo biểu phí được đăng tại đây. Phí giao dịch như vậy sẽ được trả trực tiếp cho GoDaddy trừ khi giao dịch được xử lý bằng dịch vụ ký quỹ của một bên thứ ba, trong trường hợp đó, tất cả các khoản phí sẽ được trả cho dịch vụ ký quỹ của bên thứ ba đó. Ngoài bất kỳ khoản phí giao dịch nào, bạn đồng ý thanh toán cho GoDaddy hoặc dịch vụ ký quỹ của bên thứ ba, tùy từng trường hợp bất kỳ khoản phí trung gian hoặc phí ngân hàng nào khác do tổ chức ngân hàng của Người mua liên quan đến giao dịch được đề cập tính phí.

Bạn đồng ý sẽ không bán bất kỳ tên miền nào cho bất cứ Người mua nào được tìm thấy thông qua Dịch vụ mà không sử dụng Dịch vụ để hoàn tất giao dịch. Nếu GoDaddy phát hiện thấy bạn không sử dụng Dịch vụ, GoDaddy sẽ bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn và hủy tất cả các niêm yết của bạn.

Bạn xác nhận và đồng ý rằng tên miền cấp cao nhất của mã quốc gia ("ccTLD") có thể có những yêu cầu đặc biệt. Theo đó, trước khi bạn bán hoặc niêm yết trên bất cứ ccTLD nào thông qua GoDaddy Đấu giá, bạn nên xem xét các thỏa thuận, chính sách và quy định của cơ quan đăng ký đối với ccTLD đang tiến hành để đảm bảo bạn tuân thủ theo những quy định đưa ra (bao gồm những hạng mục được liệt kê trong Thỏa thuận về đăng ký tên miền, nếu có) và sẽ có thể chuyển nhượng tên miền dựa trên trạng thái mua và đặt giá thành công trên GoDaddy Đấu giá.

Với vai trò là Người bán, bạn không được phép đưa giá với bất cứ tên miền nào bạn đã niêm yết. Nếu bạn đưa giá hoặc nhờ ai đó đưa giá cho tên miền bạn đã niêm yết, niêm yết của bạn sẽ bị loại ra khỏi trang web và phí hành chính sẽ được tính dựa trên mỗi niêm yết. Tài khoản của bạn sẽ bị khóa trong khi chúng tôi điều tra về "Hành vi đặt giá bán không phù hợp", đã được xác định là hành động bạn tự đưa giá trong niêm yết của mình để cạnh tranh với người khác hoặc nhờ người khác đặt giá khi họ đã có hiểu biết hoặc truy cập đến thông tin hạng mục của người mua, nhằm nâng giá hạng mục bạn sẽ bán. Việc đưa giá không phù hợp sẽ bị cấp hoàn toàn và GoDaddy sẽ tiến hành tất cả những gì có thể GoDaddy một cách phù hợp trong trường hợp GoDaddy phát hiện ra Hành vi đặt giá bán không phù hợp.

Là Người bán, bạn có nghĩa vụ hoàn tất giao dịch nếu Người mua cam kết mua tên miền thông qua một mức giá cố định, định dạng Mua ngay, hoặc nếu Người mua đáp ứng hoặc vượt quá giá thầu tối thiểu hoặc giá khởi điểm. Nếu bạn không hoàn tất giao dịch vì bất cứ lý do nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, không chuyển tên miền đến tài khoản của GoDaddy nếu Người mua cam kết mua tên miền thông qua một mức giá cố định, định dạng Mua ngay, hoặc Người mua đáp ứng hoặc vượt quá giá thầu thối thiểu hoặc giá dành riêng), GoDaddy bảo lưu quyền (i) thu phí của bạn hoặc (ii) chấm dứt tư cách thành viên của bạn với dịch vụ Đấu giá của GoDaddy (do GoDaddy toàn quyền đơn phương quyết định). Nếu bạn chọn sử dụng tính năng "Đẩy sang đấu giá", bạn sẽ không thể hủy việc bán tên miền của mình và phải chấp nhận "đặt giá" đầu tiên, nếu không có giá thầu nào khác được đưa ra sau khi tên miền được niêm yết trên Đấu giá. Bằng cách nhận các khoản thanh toán thông qua Dịch vụ, bạn chỉ định GoDaddy là Người đại diện của bạn, thay bạn nhận và gửi tiền.

Số tiền được tiến hành thành toán và đăng vào Tài khoản đặt cọc sẽ thể hiện khoản thanh toán cho các tên miền được bán bằng Dịch vụ, trừ mọi khoản phí và/hoặc khoản bồi hoàn áp dụng. Các khoản thanh toán có thể bị hủy hoặc bị đình chỉ bất cứ lúc nào nếu có khoản bồi hoàn hoặc nghi ngờ gian lận. Để nhận thanh toán, bạn sẽ cần lập một người nhận thanh toán và chỉ định người nhận đó cho tài khoản GoDaddy Đấu giá của bạn.

https://www.godaddy.com/help/set-up-a-payee-account-3884

Danh sách các phương thức thanh toán được hỗ trợ, phí áp dụng và mức thanh toán tối thiểu được công bố tại đây:

https://www.godaddy.com/help/about-payee-payment-thresholds-32022.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn, liên quan đến thuế hoặc xác nhận danh tính của bạn để tuân thủ tất cả các luật hiện hành của quốc gia được nêu trong phần liên hệ hoặc thanh toán của tài khoản người nhận thanh toán của bạn trong quá trình thiết lập.

Theo đây, bạn ủy quyền cho GoDaddy bắt đầu và ghi bút toán vào (các) tài khoản tiền gửi mà bạn chỉ định, cả (i) các khoản bút toán (dương) cho các khoản thanh toán và (ii) các mục ghi nợ (âm) để đảo ngược các khoản thanh toán sai và/hoặc điều chỉnh các khoản thanh toán không chính xác. Việc bạn hoặc (các) chủ sở hữu tài khoản tiền gửi ủy quyền cho chúng tôi sẽ vẫn còn hiệu lực và được áp dụng đầy đủ cho đến khi chúng tôi hoặc tổ chức nhận tiền gửi nhận được thông báo bằng văn bản từ bạn hoặc chủ sở hữu tài khoản tiền gửi rằng việc ủy quyền đó đã bị thu hồi hoặc cho đến khi chấm dứt tài khoản GoDaddy Đấu giá.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các khoản thanh toán có thể mất 1-5 ngày làm việc để gửi vào tài khoản tiền gửi sau khi chúng được thực hiện, tùy thuộc vào phương thức thanh toán và loại tiền được chọn. GoDaddy từ chối rõ ràng mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến cùng vấn đề này. Đơn vị phát hành phương thức thanh toán của bạn hoặc một bên trung gian có thể tính phí bổ sung để bạn có thể nhận tiền. Vui lòng kiểm tra với nhà phát hành phương thức thanh toán của bạn để biết chi tiết.

Nếu tên miền được bán không được đăng ký với GoDaddy, GoDaddy sẽ bắt đầu thanh toán số tiền thu được khoảng hai mươi (20) ngày sau khi nhận được tiền của Người mua. Trong cả hai trường hợp, bạn thừa nhận và đồng ý rằng có thể có sự chậm trễ vài ngày giữa thời gian mà GoDaddy bắt đầu thanh toán số tiền thu được và thời gian mà số tiền thực sự được gửi vào Tài khoản đặt cọc và GoDaddy từ chối rõ ràng mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc này.

Ủy quyền mà chủ sở hữu Tài khoản đặt cọc cấp cho GoDaddy trong tài liệu này sẽ vẫn có toàn bộ hiệu lực cho tới khi GoDaddy nhận được thông báo bằng văn bản từ chủ sở hữu tài khoản người nhận tiền rằng ủy quyền này đã được thu hồi, tuy nhiên trong mọi trường hợp, thông báo bằng văn bản này phải được cung cấp theo cách thức cho phép GoDaddy có cơ hội hợp lý để phản hồi lại lệnh thu hồi này, hoặc cho tới khi GoDaddy gửi thông báo chấm dứt Thỏa thuận này.

Trong trường hợp đòi lại khoản thanh toán, GoDaddy sẽ trừ đi con số của khoản thanh toán khỏi phương thức thanh toán của Người bán có trong hồ sơ. Trong trường hợp xảy ra nhiều khoản đòi lại, như theo xác định của GoDaddy, GoDaddy bảo lưu quyền giữ lại hai mươi phần trăm (20%) tất cả các khoản thanh toán của Người bán trong chín mươi (90) ngày kể từ ngày khoản thanh toán được thực hiện.

GoDaddy sẽ không chuyển tên miền cho Người mua cho đến khi nhận được xác nhận rằng tiền nhận đã được xác minh.

5. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC MUA/ĐẶT GIÁ TÊN MIỀN

Tất cả giá thầu và giao dịch mua phải tuân thủ Thỏa thuận Đặt giá/Mua/Ưu đãi được kết hợp trong tài liệu này làm tham chiếu. Là Người mua, bạn có nghĩa vụ hoàn tất giao dịch nếu bạn mua tên miền thông qua một mức giá cố định, định dạng Mua ngay, hoặc nếu bạn là người trả giá cao nhất ở cuối phiên đấu giá và giá đấu của bạn bằng hoặc cao hơn giá thầu tối thiểu hoặc giá khởi điểm. Nếu bạn không hoàn tất giao dịch vì bất cứ lý do nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, không thanh toán giá mua nếu bạn mua tên miền thông qua một mức giá cố định, định dạng Mua ngay, hoặc nếu bạn là người trả giá cao nhất vào cuối phiên đấu giá và giá của bạn bằng hoặc vượt quá giá tối thiểu hoặc giá khởi điểm), GoDaddy bảo lưu quyền (i) thu phí của bạn hoặc (ii) chấm dứt tư cách thành viên của bạn với dịch vụ Đấu giá của GoDaddy (do toàn quyền đơn phương quyết định). Người bán niêm yết tên miền của họ là "Chào giá/Chào giá ngược" có thể, khi chào giá được thực hiện, sử dụng tính năng "Chuyển sang Đấu giá" để chuyển đổi danh sách tên miền của họ sang danh sách Đấu giá. Nếu Người bán sử dụng tính năng này đối với chào giá của bạn, chào giá của bạn sẽ trở thành giá đầu tiên trên danh sách đó. Nếu không có chào giá nào khác (cao hơn) được thực hiện, bạn sẽ được coi là người mua tên miền đó. Nếu chào giá của bạn không được "chấp nhận" qua tính năng "Chuyển sang Đấu giá", bạn sẽ được thông báo và có tùy chọn đưa giá cho tên miền đó trên trang web Đấu giá. Bạn hiểu những tên miền đã được niêm yết có thể phải chịu thêm phí gia hạn. Với những tên miền này, phí gia hạn có thể được thêm vào giá bạn đặt ra hoặc giá Mua ngay để tạo thành giá mua. Bạn đồng ý rằng bằng việc hoàn tất giao dịch, bạn có trách nhiệm thanh toán phí gia hạn. GoDaddyGoDaddy có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, yêu cầu bạn đấu thầu thanh toán cho chúng tôi theo cách chúng tôi lựa chọn, bao gồm nhưng không giới hạn ở thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng. Sau khi bạn gửi khoản thanh toán, GoDaddy sẽ giữ số tiền đó với tư cách là người đại diện của bạn trong một khoảng thời gian được quy định dựa trên loại giao dịch. Tại thời điểm quy định, GoDaddy sẽ chuyển số tiền đó cho Người bán. Bạn sẽ không thể rút số tiền đó hoặc gửi số tiền cho một người nhận khác trừ khi giao dịch ban đầu bị hủy. Nếu Người bán từ chối khoản thanh toán, số tiền sau khi đã trừ đi phí quản lý như được nêu trong cơ cấu giá, sẽ được trả lại cho bạn. Bạn đồng ý rằng GoDaddy không chịu trách nhiệm đối với các khoản thanh toán bị Người bán từ chối. Trước tiên, GoDaddy sẽ thu các khoản tiền bằng Phương thức thanh toán bạn đã chỉ định. Nếu không có đủ tiền hoặc thông tin thẻ tín dụng không hợp lệ, GoDaddy có thể lấy số tiền còn lại bằng cách tính vào bất kỳ Phương thức thanh toán nào bạn có trong hồ sơ. Trong trường hợp hoàn lại phí hoặc bồi hoàn bởi công ty thẻ tín dụng hoặc nhà cung cấp thanh toán khác, hoặc nếu chúng tôi xác định, theo toàn quyền quyết định của chúng tôi, rằng chúng tôi không thể hoặc có thể không thu tiền thanh toán, thì mọi hoạt động đăng ký tên miền liên quan sẽ chấm dứt ngay lập tức và/hoặc việc đăng ký tên miền sẽ được chuyển sang GoDaddy trong vai trò là thực thể thanh toán cho việc đăng ký. GoDaddy, theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể trao tên miền được thu hồi cho người trả giá cao nhất tiếp theo trong phiên đấu giá có liên quan và tính phí cho người trả giá đó giá thầu cao nhất của họ, hoặc đưa tên miền vào một phiên đấu giá mới giữa những người đấu giá theo quyết định của, hoặc đặt tên miền vào một phiên đấu giá mới giữa các nhà đấu giá do GoDaddy quyết định, hoặc hủy bỏ tên miền đó.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy có thể xuất bản số người đặt giá duy nhất của bạn sau khi phiên đấu giá mà bạn đã tham gia đã bị đóng hoặc kết thúc. Với tư cách Người mua, bạn có trách nhiệm đảm bảo việc sử dụng tên miền của bạn sẽ không vi phạm quyền bên thứ ba hoặc bất cứ quy định hoặc điều luật nào liên quan.

Một số danh sách tên miền có thể bao gồm cả dữ liệu lưu lượng ("Dữ liệu lưu lượng") và giá trị định giá ("Định giá"). Dữ liệu lưu lượng và Định giá được cung cấp theo "NGUYÊN TRẠNG" và chỉ dùng cho mục đích cung cấp thông tin. Dữ liệu dung lượng và Định giá đều phản ánh dữ liệu nội bộ đã được tính toán và không đại diện đảm bảo lưu lượng liên tục và giá trị thực tế của tên miền.

Bạn đồng ý sẽ không mua bất kỳ tên miền nào được tìm thấy thông qua Dịch vụ mà không sử dụng Dịch vụ để hoàn tất giao dịch. Nếu xác định (theo toàn quyền quyết định của GoDaddy) rằng bạn làm hỏng Dịch vụ, GoDaddy bảo lưu quyền chấm dứt tài khoản của bạn và hủy toàn bộ niêm yết của bạn.

Bạn hiểu rằng và đồng ý rằng ccTLD có thể có những yêu cầu đặc biệt. Theo đó, trước khi bạn mua hoặc đặt giá trên bất cứ ccTLD nào thông qua GoDaddy Đấu giá, bạn nên xem xét các thỏa thuận, chính sách và quy định của cơ quan đăng ký đối với ccTLD đang tiến hành để đảm bảo bạn tuân thủ theo những quy định đưa ra (bao gồm những hạng mục được liệt kê trong Thỏa thuận về đăng ký tên miền, nếu có) và sẽ có thể đăng ký tên miền dựa trên trạng thái mua và đặt giá thành công trên GoDaddy Đấu giá.

Trong mọi trường hợp, Người bán bị cấm đặt giá cho danh mục của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng nghiêm cấm "Đặt giá Shill". Đặt giá Shill là đặt giá của bất kỳ ai bao gồm Người bán, gia đình, bạn bè, bạn cùng phòng, nhân viên hoặc các quan hệ trực tuyến, làm tăng lên một cách giả tạo giá tên miền hoặc tính chất được mong muốn rõ ràng. GoDaddy có thể thực hiện những biện pháp sau nếu phát hiện vi phạm chính sách trên, bao gồm: * Hủy niêm yết * Treo tài khoản * Nhờ đến cơ quan hành pháp

6. TÊN MIỀN ĐÃ HẾT HẠN CỦA GoDaddy (ĐẤU GIÁ CẤP CAO)


Đôi khi, GoDaddy có thể niêm yết các tên miền đã bước vào thời gian hết hạn đăng ký ban đầu ("Tên miền đã hết hạn"). Tên miền đã hết hạn sẽ được đánh dấu rõ ràng trên trang. Các Tên miền đã hết hạn này có thể được niêm yết trên Trang này vào ngày hết hạn của chúng, tuy nhiên, tên miền này sẽ không được bán cho đến bốn mươi lăm (45) ngày sau ngày hết hạn. Trong thời gian mua lại, như được mô tả trong Thỏa thuận đăng ký tên miền, người đăng ký ban đầu có quyền đòi lại Tên miền đã hết hạn. Bằng cách đấu giá Tên miền đã hết hạn, Người mua công nhận và đồng ý rằng nếu Người mua trúng thầu, việc chuyển nhượng Tên miền đã hết hạn sẽ không được hoàn thành cho đến sau khi thời gian hết hạn hoàn tất. Người mua công nhận và đồng ý thêm rằng GoDaddy sẽ không bị bắt buộc phải cung cấp dịch vụ ủy thác bên thứ ba để hỗ trợ cho các giao dịch liên quan đến Tên miền đã hết hạn. Nếu người đăng ký ban đầu đòi lại Tên miền đã hết hạn này, GoDaddy sẽ hoàn tiền toàn bộ giá mua. Người mua công nhận rằng Tên miền đã hết hạn phải được gia hạn khi mua. Phí gia hạn hoặc chuyển nhượng một (1) năm sẽ được thêm vào giá mua đối với mỗi Tên miền đã hết hạn được mua. Khoản tiền đấu giá thành công cộng với khoản phí gia hạn hoặc chuyển nhượng một (1) năm (từ thời điểm kết thúc chu kỳ đăng ký trước đó của tên miền) cộng thêm phí ICANN nếu có, phải được thanh toán trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi kết thúc đấu giá hoặc phương thức thanh toán bạn sử dụng để mua tư cách thành viên GoDaddy Đấu giá mọi phương thức thanh toán liên kết với tài khoản sẽ được thu tiền vào ngày thứ ba sau khi đấu giá kết thúc. Nếu người đấu giá thắng không hoàn tất giao dịch mua, bạn có thể được mời mua Tên miền đã hết hạn. Bạn phải hoàn tất việc mua Tên miền đã hết hạn trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi có thông báo Tên miền đã hết hạn đang được chào bán cho bạn. Nếu bạn chọn mua Tên miền đã hết hạn, bạn công nhận rằng Tên miền đã hết hạn này phải được gia hạn khi mua. Phí gia hạn một (1) năm sẽ được thêm vào giá mua đối với mỗi Tên miền đã hết hạn được mua. Khoản tiền đấu giá của bạn cộng với khoản phí gia hạn hoặc chuyển nhượng một (1) năm (từ thời điểm kết thúc chu kỳ đăng ký trước đó của tên miền) cộng thêm phí ICANN nếu có, phải được thanh toán trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi có thông báo tùy chọn mua Tên miền đã hết hạn và nếu chúng tôi không nhận được khoản thanh toán này trong vòng hai mươi tư (24) giờ, GoDaddy có thể chào bán Tên miền đã hết hạn này cho người khác mua. Nếu người đăng ký ban đầu đòi lại Tên miền đã hết hạn này, GoDaddy sẽ hoàn tiền toàn bộ giá mua.

7. THAY ĐỔI QUYỀN SỞ HỮU

GoDaddy không phải là chủ sở hữu của các tên miền được liệt kê trên website và theo đó, không thể đảm bảo thay đổi quyền sở hữu ngay lập tức từ Người bán sang Người mua. Nếu tên miền được bán được đăng ký với GoDaddy và đủ điều kiện để chuyển nhượng qua Quy trình COA của GoDaddy, thì việc thay đổi quyền sở hữu sẽ bắt đầu sau khi hoàn tất quy trình thanh toán và nhận tiền của Người mua. Đối với những tên miền được đăng ký với GoDaddy nhưng được chỉ định là Tên miền đã hết hạn và được niêm yết bằng cách sử dụng dạng thức Đấu giá, việc thay đổi quyền sở hữu sẽ không được hoàn thành cho đến bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày hết hạn ban đầu (khoảng mười (10) ngày sau khi kết thúc Đấu giá). Đối với tất cả đấu giá giữa các Thành viên, việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày kết thúc niêm yết. Đối với tất cả đấu giá Tên miền đã hết hạn, việc thanh toán phải được thực hiện trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ khi kết thúc đấu giá.

Để tạo điều kiện cho việc thay đổi thông tin người đăng ký được liên kết với các tên miền được liệt kê, và tuân thủ chính sách Thay đổi người đăng ký của ICANN, Người bán, tại thời điểm niêm yết tên miền, ủy quyền và chỉ đạo GoDaddy một cách cụ thể để đóng vai trò như Đại lý được chỉ định của mình. Là đại lý được chỉ định, GoDaddy sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng và thay đổi thông tin liên hệ của tên miền cho các tên miền đã bán. Như vậy, Người bán cấp cho GoDaddy quyền đồng ý rõ ràng với sự thay đổi quan trọng của thông tin liên hệ của người đăng ký để tạo điều kiện chuyển nhượng các tên miền đã bán. Ngoài ra, Người mua ủy quyền cụ thể và chỉ đạo GoDaddy để đóng vai trò như Đại lý được chỉ định của mình. Là đại lý được chỉ định, GoDaddy sẽ tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng và thay đổi thông tin liên hệ của tên miền cho các tên miền đã mua. Như vậy, Người mua cấp cho GoDaddy quyền đồng ý rõ ràng với sự thay đổi quan trọng của thông tin liên hệ của người đăng ký để tạo điều kiện chuyển nhượng các tên miền đã mua.

Mặc dù Người mua và Người bán có thể sử dụng Dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán tên miền chưa được đăng ký với GoDaddy, GoDaddy nhưng khuyến khích các bên chuyển nhượng bất kỳ tên miền nào chưa được đăng ký với GoDaddy đến GoDaddy khi nhận được giá thầu cuối cùng/thành công, để nhà đăng ký hồ sơ cho tên miền được đề cập sẽ là GoDaddy. GoDaddyGoDaddyGoDaddyGoDaddy

Nếu việc thay đổi quyền sở hữu từ Người bán sang Người mua không thể hoàn tất (i) do hoạt động gian lận của một bên hoặc (ii) vì bất kỳ lý do nào khác, thì Người mua và Người bán thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy sẽ không có nghĩa vụ hay trách nhiệm nào tương tự. Trong mọi trường hợp, cho dù tên miền liên quan được đăng ký với GoDaddy hay với nhà đăng ký khác, thì việc thay đổi quyền sở hữu từ Người bán sang GoDaddy được thực hiện mà không có sự đại diện hay bảo đảm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ đại diện hay bảo đảm rằng tên miền không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của một bên thứ ba), và GoDaddy từ chối mọi trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm tương tự một cách rõ ràng.

Xin lưu ý rằng mọi tên miền đăng ký với GoDaddy không được chuyển nhượng từ GoDaddy sang một nhà đăng ký khác trong thời hạn sáu mươi (60) ngày sau ngày thay đổi quyền sở hữu.

8. QUYỀN GIÁM SÁT CỦA GoDaddy


GoDaddy không có nghĩa vụ giám sát Dịch vụ, nhưng có quyền thực hiện việc này. GoDaddy có quyền chỉnh sửa các mô tả và nhận xét về các sản phẩm niêm yết. Bạn công nhận và đồng ý rằng GoDaddy có quyền công khai và chia sẻ với bên thứ ba một số thông tin liên quan đến việc bán hoặc mua tên miền trên website, bao gồm nhưng không giới hạn (a) tên của tên miền được bán hoặc mua, (b) giá bán hoặc giá mua tên miền được bán hoặc mua, và (c) thông tin liên quan đến thời gian bán hoặc mua.

9. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Đôi khi, tranh chấp có thể phát sinh liên quan đến một giao dịch được bắt đầu hoặc hoàn tất thông qua các Dịch vụ. Trong trường hợp đó, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách giải quyết tranh chấp của GoDaddy. GoDaddy bảo lưu quyền sửa đổi Chính sách giải quyết tranh chấp này bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo.

Nộp đơn tranh chấp

Để nộp đơn tranh chấp, bạn phải gửi email đến AuctionDisputes@GoDaddy.com. Email này phải có:

  Số tài khoản của bạn;
  Tên và thông tin liên hệ của bạn;
  Số đơn hàng liên quan đến giao dịch này;
  Tên miền mà qua đó tranh chấp phát sinh; và
  Tài khoản chi tiết của việc tranh chấp.

Email đó phải được gửi trong vòng bốn (4) ngày kể từ ngày bán.

Khi nhận tranh chấp, GoDaddy sẽ đặt giao dịch đó thành trạng thái "Chờ" trong khi điều tra tranh chấp. GoDaddy bảo lưu quyền, với quyền đơn phương quyết định, đóng bất kỳ tranh chấp nào nếu xét thấy không hợp lệ hoặc đã được giải quyết. Sau khi điều tra, GoDaddy sẽ thông báo cho Người mua và Người bán về kết quả của cuộc điều tra và hoàn tất hoặc chấm dứt giao dịch nếu GoDaddy, với quyền đơn phương quyết định, cho là thích hợp.

GoDaddy bảo lưu quyền thu phí quản trị để chi trả các chi phí liên quan đến việc điều tra tranh chấp. Như vậy, bạn đồng ý GoDaddy có thể thu phí Quản trị đối với Phương thức thanh toán có trên hồ sơ cho bạn khi có tranh chấp liên quan đến tên miền mà bạn đã niêm yết hoặc mua thông qua Dịch vụ. Nếu GoDaddy nhận được nhiều khiếu nại liên quan đến các giao dịch mà bạn đang tham gia, GoDaddy, với quyền đơn phương quyết định, có thể hủy bỏ tài khoản của bạn và chấm dứt tất cả niêm yết mà bạn có.

Trong trường hợp bạn có tranh chấp với một (1) hoặc nhiều thành viên, bạn sẽ miễn cho GoDaddy, các chi nhánh, cán bộ, giám đốc, đại lý, công ty con, liên doanh và nhân viên khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và hệ quả) thuộc mọi loại và bản chất phát sinh hoặc theo bất kỳ cách nào có liên quan đến tranh chấp đó.

10. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ QUYỀN HỦY BỎ

Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác, nếu:

  i. Bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tài liệu nào được đưa vào bằng cách tham chiếu;
  ii. GoDaddy xác định hành động của bạn có thể gây nguy hiểm cho GoDaddy hoặc các thành viên; hoặc
  iii. GoDaddy xác định việc sử dụng Dịch vụ của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp của người khác.

GoDaddy ngay lập tức có thể:

  Cảnh báo các thành viên về hành động của bạn;
  Đặt trạng thái chờ trên mọi giao dịch đang chờ xử lý liên quan đến (các) tài khoản của bạn;
  Giới hạn nguồn tiền và thanh toán;
  Giới hạn quyền truy cập vào (các) tài khoản của bạn hoặc bất kỳ chức năng nào trong (các) tài khoản của bạn; hoặc
  Đình chỉ hoặc đóng (các) tài khoản của bạn vô thời hạn và từ chối cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Ngoài ra, GoDaddy có quyền giữ lại số tiền nằm ngoài thời gian phân bổ thông thường đối với các giao dịch có vẻ đáng ngờ hoặc đối với (các) tài khoản thực hiện khối lượng giao dịch lớn để đảm bảo tính toàn vẹn của nguồn tiền. Nếu GoDaddy đóng (các) tài khoản, GoDaddy sẽ thông báo và thanh toán cho bạn tất cả các khoản tiền không bị hạn chế trong (các) tài khoản của bạn mà bạn được hưởng.
Đồng thời, trong trường hợp ước tính của GoDaddy cho thấy chắc chắn bạn nợ tiền vì bất kỳ lý do gì, GoDaddy có quyền trừ bất kỳ khoản thanh toán nào vào Tài khoản của bạn cho đến khi GoDaddy được thanh toán toàn bộ.

11. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

12. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.