GoDaddy

Thỏa thuận dịch vụ sao lưu
Sửa đổi lần gần đây nhất: 4 tháng 4 năm 2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận Dịch vụ sao lưu này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện của việc bạn sử dụng Dịch vụ sao lưu của GoDaddy (“Dịch vụ”), và đại diện toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và GoDaddy về vấn đề này.

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung được kết hợp bởi tham chiếu này, cùng bất cứ thỏa thuận hoặc chính sách nào khác có thể được ghi chú bên dưới rằng cũng được kết hợp.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Mô tả chung. Dịch vụ sao lưu của GoDaddy cung cấp bản sao lưu website cho website và các tập tin cơ sở dữ liệu của bạn (“Nội dung”) có trên các website do GoDaddy hoặc bên thứ ba lưu trữ (“Trang web”).

Các hạn chế. Dịch vụ không cung cấp bản sao lưu cho các tập tin lớn hơn 4 gigabyte (GB), cũng như cho các tập tin và thư mục tạm thời trong bộ nhớ đệm.

Quyền truy cập vào trang. Để cung cấp những Dịch vụ này, GoDaddy yêu cầu quyền truy cập vào Trang của bạn qua sFTP, sFTP (khóa SSH) hoặc FTP để thiết lập sao lưu được lên lịch cho Nội dung của bạn. Bạn ủy quyền cho GoDaddy truy cập vào Trang của bạn theo cách thức như trên để hỗ trợ và quản lý Dịch vụ.

Lưu trữ nội dung.GoDaddy sẽ lưu trữ các bản sao lưu Nội dung của bạn an toàn bên ngoài trang với một nhà cung cấp dịch vụ đám mây bên thứ ba hoặc trong các trung tâm dữ liệu của GoDaddy. GoDaddy bảo lưu quyền quyết định nơi lưu trữ Nội dung của bạn.

Dung lượng lưu trữ có thể sử dụng. Là một phần trong Dịch vụ, bạn được cung cấp dung lượng lưu trữ xác định trước để GoDaddy thực hiện sao lưu Nội dung của bạn. Trong trường hợp bạn vượt quá số dung lượng này, GoDaddy sẽ ngừng tạo bản sao lưu mới cho đến khi bạn mua thêm dung lượng liên quan đến trang của bạn, hoặc điều chỉnh sao cho không vượt quá hạn mức. Bạn có thể nâng cấp hoặc hạ cấp dung lượng lưu trữ bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.

Thời gian sao lưu. GoDaddy sẽ lưu trữ bản sao lưu Nội dung trong 30 ngày gần nhất trên cơ sở tuần tự và sẽ tiếp tục lưu trữ bản sao lưu Nội dung của bạn trong 30 ngày sau khi sản phẩm đã bị hủy. 

Quản lý bản sao lưu. Là một phần trong Dịch vụ, bạn sẽ có thể quản lý các bản sao lưu của mình từ Tài khoản - xem, tải về, khôi phục và xóa Nội dung của bạn. Bạn cũng có thể chọn tần suất sao lưu, bao gồm hàng ngày, mỗi hai ngày một lần hoặc hàng tháng. GoDaddy sẽ nhất quán sao lưu Nội dung của bạn theo tần suất ưu tiên cho đến khi gói Dịch vụ của bạn bị hủy hoặc bạn hết dung lượng lưu trữ trên gói Dịch vụ.

3. NGHĨA VỤ CỦA BẠN; TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

Các hoạt động sử dụng sai mục đích và các mối đe dọa khác.  Bạn công nhận và đồng ý sẽ không sử dụng máy chủ của chúng tôi và website của bạn làm nguồn, trung gian, trả lời cho những địa chỉ hoặc địa chỉ đến của bom thư, tấn công bằng lưu lượng truy cập, tổn thất gói tin, từ chối dịch vụ hoặc những hoạt động sử dụng sai mục đích khác đe dọa đến tính ổn định mạng của chúng tôi hoặc sẽ phá hoại hệ thống hoặc gây gián đoạn dịch vụ internet cho GoDaddy, khách hàng của chúng tôi hoặc bên thứ ba. Tấn công máy chủ hoặc những hoạt động xâm phạm an ninh khác đều bị cấm. Chúng tôi bảo lưu quyền loại bỏ những trang chứa thông tin tấn công hoặc đường dẫn đến những thông tin như vậy. Bạn không được sử dụng Trang làm cổng nặc danh. Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng phần mềm hoặc tập lệnh chạy trên máy chủ, khiến máy chủ phải tải quá mức bình thường mà chúng tôi xác định. Bạn đồng ý rằng chúng tôi bảo lưu quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn loại bỏ Trang của bạn ra khỏi máy chủ của chúng tôi nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này và/hoặc có những hoạt động đe dọa đến tính ổn định của mạng chúng tôi đang vận hành. Bạn công nhận và đồng ý rằng tất cả các Trang web quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ có thể bị xóa nếu bất kỳ Trang nào vi phạm Thỏa thuận này.  Bạn cũng công nhận và đồng ý rằng GoDaddy bảo lưu quyền quét Nội dung của bạn để tìm phần mềm độc hại hoặc nội dung khác hiện đang gây độc hại, và xóa những nội dung này vì lý do bảo mật nếu phát hiện được. 

Lưu trữ và bảo mật.  Mặc dù Dịch vụ nhằm cung cấp bản sao lưu cho Nội dung của bạn, nhằm tránh tổn thất hoặc hư hại Nội dung, chúng tôi khuyên bạn cũng nên cân nhắc triển khai các biện pháp khác, chẳng hạn như duy trì bản sao lưu trữ và sao lưu độc lập cho Nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc bảo mật, tính toàn vẹn và tính bí mật của Nội dung được truyền khi bạn sử dụng Dịch vụ, trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này.