GoDaddy

THỎA THUẬN DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN

Sửa đổi lần gần đây nhất: 04/03/2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

 1. TỔNG QUAN
 2. Thỏa thuận Dịch vụ chứng nhận này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company, ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử. Thỏa thuận này nêu các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng nhiều dịch vụ chứng nhận chữ ký mã và SSL (“Dịch vụ”) mà chúng tôi cung cấp. Việc bạn chấp thuận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, trong đó kết hợp vào đây làm tham chiếu (i) Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung của chúng tôi, (ii) mọi thỏa thuận, tuyên bố, phương pháp và biểu mẫu liên quan nêu trong Kho lưu trữ dịch vụ chứng nhận, và (ii) bất kỳ hạn chế nào của gói, tuyên bố từ chối trách nhiệm của sản phẩm hoặc các hạn chế khác được trình bày cho bạn trên trang đích bảo mật web hoặc chứng nhận của website GoDaddy (“Trang” này).

  Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này và/hoặc sử dụng Dịch vụ. Trừ khi Thỏa thuận có quy định khác cụ thể, không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

  Bạn thừa nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy, có toàn quyền và tuyệt đối, có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hoặc thỏa thuận được đưa vào đây bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ được tìm thấy trên Trang này sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi đó được thực hiện (như nêu trong ngày "Sửa đổi gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng của bạn (“Tài khoản người mua hàng”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

 3. MÔ TẢ DỊCH VỤ
 4. Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ "bảo mật web", trong đó bao gồm dịch vụ chứng nhận SSL và chứng nhận chữ ký mã Mỗi dịch vụ này đều được miêu tả kỹ hơn dưới đây và được điều chỉnh bằng các thỏa thuận riêng với những điều khoản và điều kiện cụ thể được đề cập và kết hợp ở đây cũng như các tuyên bố chính sách và thông lệ khác nhau điều chỉnh các dịch vụ nói chung. Tất cả các Dịch vụ đều được điều chỉnh bằng Tuyên bố chính sách chứng nhận và thông lệ chứng nhận của chúng tôi. Trong phạm vi áp dụng, Dịch vụ có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận bên tham gia dịch vụ chứng nhận SSL.

  Chứng nhận SSL. Mọi chứng nhận SSL bạn mua từ chúng tôi hoặc các đơn vị liên kết với chúng tôi phải tuân theo và được sử dụng với mục đích cụ thể như miêu tả trong Thỏa thuận với người đăng ký dịch vụ chứng nhận SSL, hoặc theo các điều khoản của Thỏa thuận với người đăng ký dịch vụ chứng nhận xác nhận mở rộng nếu bạn mua chứng nhận xác thực mở rộng. Với chứng nhận Đặc biệt (EV), có một quy trình kiểm tra mở rộng bắt đầu bằng một ứng dụng chuyên sâu yêu cầu bạn cung cấp chi tiết doanh nghiệp như số đăng ký, đại lý đăng ký hoặc sáp nhập và bất kỳ thông tin thẩm quyền liên quan nào.

  Thời hạn Chứng nhận SSL. Một quy định mới được Diễn đàn CAB đưa ra vào tháng 7 năm 2017 yêu cầu tất cả các chứng nhận SSL được cấp vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2018 sẽ có hiệu lực không quá 27 tháng. Do đó, chúng tôi sẽ tự động xác thực lại và cấp lại chứng nhận dài hơn 2 năm miễn là chứng nhận SSL đó có gói đăng ký đang hoạt động.

  Chúng tôi sẽ tự động xác thực, cấp và cài đặt chứng nhận mới mỗi hai năm cho các khách hàng đang đăng ký sử dụng sản phẩm lưu trữ của chúng tôi.

  Khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ lưu trữ của bên thứ 3 sẽ được yêu cầu cài đặt lại chứng nhận mới sau khi chúng tôi tự động xác thực và ban hành chứng nhận mới. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng thời điểm hành động qua bảng điều khiển sản phẩm và qua email.

  Chứng nhận chữ ký mã. Mọi chứng nhận Chữ ký mã bạn mua từ chúng tôi hoặc các đơn vị liên kết với chúng tôi phải tuân theo và được sử dụng với mục đích cụ thể như miêu tả trong Thỏa thuận với người đăng ký dịch vụ Chứng nhận chữ ký mã. Sau khi mua Chứng nhận chữ ký mã, bạn cần phải thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý cần thiết để luôn duy trì sự kiểm soát duy nhất, giữ bí mật và bảo vệ thích đáng Khóa cá nhân của bạn tương ứng với Khoá công cộng được bao gồm trong (các) Chứng nhận bạn yêu cầu (và bất kỳ dữ liệu hoặc thiết bị kích hoạt liên quan nào như mật khẩu hoặc mã thông báo) và đảm bảo ở mức tối thiểu rằng Khóa cá nhân được lưu trữ trên thẻ USB tách biệt với thiết bị lưu trữ chức năng xác thực mã cho đến khi một phiên xác thực bắt đầu. Cung cấp một yêu cầu xác thực chứng nhận (CSR) từ máy tính đang xác thực mã. Hãy đảm bảo yêu cầu chứng nhận bằng máy tính và tài khoản (thường là Quản trị viên) mà bạn sẽ sử dụng để xác thực mã. Việc yêu cầu chứng nhận sẽ tạo ra một khóa cá nhân trên máy tính mà bạn phải kết hợp với chứng nhận chữ ký mã khi cài đặt. Tùy thuộc vào việc sử dụng chứng nhận, bạn có thể tạo CSR tự động hoặc sử dụng công cụ như OpenSSL để tạo CSR. Sau khi bạn gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ xác minh thông tin công ty mà bạn đã cung cấp. Cơ quan đăng ký (RA) có thể liên hệ với bạn để cung cấp thêm thông tin, nếu có yêu cầu. Bạn có thể theo dõi quá trình chứng thực thông qua tài khoản của mình. Sau khi Chứng nhận chữ ký mã được phát hành, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cùng với một liên kết để tải về và cài đặt tập tin chứng nhận và mọi chứng nhận trung gian có liên quan.

 5. ĐẠI DIỆN CHO NGƯỜI ĐĂNG KÝ
 6. Bạn được phép chỉ định một đại diện quyền được (1) ký và gửi, hay đại diện cho bạn phê duyệt một yêu cầu chứng nhận ,(2) đại diện cho bạn ký và gửi một Thỏa thuận Người đăng ký và/hay (3) xác nhận Điều khoản Sử dụng thay mặt cho bạn, với sự chấp thuận và đồng ý của bạn, và vẫn tuân theo tất cả điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này.

 7. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN
 8. Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

 9. CÁC ĐỊNH NGHĨA; TRANH CHẤP
 10. Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.