GoDaddy

THỎA THUẬN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Sửa đổi lần gần đây nhất: 04/11/2019

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận thay đổi người đăng ký tên miền ("Thỏa thuận") được ký kết bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp nhận dưới hình thức điện tử. Thỏa thuận này đặt ra các điều kiện và điều khoản cho việc sử dụng dịch vụ Thay đổi người đăng ký của GoDaddy (“Dịch vụ”) để chuyển nhượng một tên miền đã đăng ký từ một người đăng ký hiện tại (“Người đăng ký hiện tại”) sang người đăng ký mới (“Người đăng ký mới”), và áp dụng cho cả Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới.

Khi bạn chấp nhận ở dạng điện tử Thỏa thuận này có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, xác nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Điều khoản dịch vụ chung, Thỏa thuận về đăng ký tên miền, và Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất của GoDaddy, được đưa vào với mục đích tham khảo trong tài liệu này.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này. Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website GoDaddy ("Trang” này). Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ tại Trang này sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này. Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email. Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người mua hàng của bạn (“Tài khoản người mua hàng”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

GoDaddy là một Công ty Internet dành cho nhà đăng ký Số và Tên miền được (“ICANN”) công nhận. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng với tư cách là nhà đăng ký được ICANN công nhận, GoDaddy bị ràng buộc bởi một thỏa thuận với ICANN. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy có thể sửa đổi Thỏa thuận này để tuân thủ thỏa thuận của mình với ICANN, cũng như mọi điều khoản và điều kiện khác được quy định bởi (i) ICANN và/hoặc (ii) cơ quan đăng ký áp dụng cho miền cấp cao nhất (“TLD”) hoặc miền cấp cao nhất theo mã quốc gia (“ccTLD”) được đề cập. Như được sử dụng trong tài liệu này, thuật ngữ "cơ quan đăng ký" sẽ đề cập đến cơ quan đăng ký áp dụng đối với TLD hoặc ccTLD được đề cập. Để xác định nhà đăng ký tài trợ, hãy nhấp vào đây.

2. QUY TRÌNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG; Vai trò của GoDaddy

Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới đều tự nguyện đồng ý với Thỏa thuận này. Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới công nhận và đồng ý vai trò duy nhất của GoDaddy liên quan đến Thỏa thuận này là đơn vị xử lý thay đổi thông tin người đăng ký và/hoặc chuyển giao yêu cầu đăng ký cho tên miền và trách nhiệm duy nhất của GoDaddy theo Thỏa thuận này sẽ xử lý thay đổi dạng điện tử của thông tin người đăng ký và/hoặc yêu cầu chuyển nhượng đăng ký tên miền. Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hiệu lực pháp lý cho mọi thay đổi thông tin người đăng ký và/hoặc chuyển nhượng tên miền này.

Vui lòng chú ý điểm sau:

  1. Bằng cách tham gia vào giao dịch thay đổi người đăng ký, bạn công nhận và đồng ý rằng bạn không được chuyển nhượng tên miền cho một nhà đăng ký khác trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi hoàn tất giao dịch thay đổi người đăng ký “Giai đoạn cấm chuyển nhượng"). Do đó, nếu Người đăng ký hiện tại hoặc Người đăng ký mới dự đoán nhu cầu chuyển tên miền sang nhà đăng ký tên miền khác trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi hoàn tất giao dịch thay đổi người đăng ký, thì Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới trước tiên sẽ thu xếp để chuyển tên miền sang nhà đăng ký tên miền mới, sau đó thực hiện mọi thay đổi cần thiết đối với người đăng ký tên miền.

  2. Thêm đó, trong trường hợp tên miền phải chịu thay đổi do hệ quả giao dịch người đăng ký trong Thời gian cấm chuyển đổi thì Thời gian cấm chuyển đổi sẽ bắt đầu lại ngay khi việc thay đổi theo hệ quả của quá trình thay đổi người đăng ký hoàn thành.

A. Quy trình thay đổi người đăng ký

Khi Người đăng ký hiện tại khởi tạo yêu cầu thay đổi người đăng ký, GoDaddy sẽ gửi email xác nhận đến cả Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới. Cả hai bên phải công nhận và đồng ý rõ ràng về thay đổi thông tin người đăng ký thì các thay đổi này mới được phê duyệt Cả Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới sẽ đều nhận được email về thay đổi và cần phải nhấp tới trang đích nơi (1) Người đăng ký hiện tại cần xem lại các miền và thay đổi thông tin người đăng ký; Người đăng ký hiện tại cũng cần chọn không tham gia khóa chuyển nhượng 60 ngày nếu mục đích là chuyển miền sang một nhà đăng ký khác và (2) Người đăng ký mới cần xem lại các miền và thay đổi thông tin người đăng ký: Người đăng ký mới cần phải ký một thỏa thuận đăng ký mới với GoDaddy (nếu áp dụng). Cả Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới phải xác nhận điều khoản thay đổi giao dịch người đăng ký trong vòng năm (5) ngày sau khi nhận được email xác nhận. Trong trường hợp Người đăng ký hiện tại hoặc Người đăng ký mới không xác nhận các điều khoản giao dịch thay đổi người đăng ký trong thời gian năm (5) ngày, bạn công nhận và đồng ý rằng thay đổi không xảy ra và yêu cầu thay đổi thông tin người đăng ký sẽ hết hạn, điều này yêu cầu Người đăng ký hiện tại phải bắt đầu quá trình mới.

Ngay khi hoàn thành giao dịch thay đổi người đăng ký, GoDaddy sẽ gửi một email đến cả Người đăng ký hiện tại/Người đăng ký trước và Người đăng ký mới để xác nhận thay đổi người đăng ký được xác định theo Thỏa thuận này. Nếu Người đăng ký hiện tại phản đối việc thay đổi người đăng ký, Người đăng ký hiện tại sẽ có trách nhiệm phản hồi lại email và thông báo cho GoDaddy về bất cứ phản đối nào trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được email. Người đăng ký hiện tại đồng ý từ bỏ, bồi thường và đảm bảo không bị hại cho GoDaddy trong bất cứ vấn đề nào phát sinh do thay đổi người đăng ký không phù hợp, dù là cố ý hay vô tình, dù do Người đăng ký hiện tại hay do người khác đại diện tiến hành.

B. Quá trình chuyển nhượng

Khi Người đăng ký hiện tại khởi tạo một yêu cầu chuyển nhượng, GoDaddy sẽ gửi một email xác nhận tới Người đăng ký mới. Người đăng ký mới phải đăng nhập vào tài khoản của mình và xác nhận điều khoản giao dịch thay đổi người đăng ký trong vòng mười (10) ngày kể từ khi nhận được email xác nhận. Trong trường hợp Người đăng ký mới không xác nhận điều khoản giao dịch chuyển nhượng trong vòng mười (10) ngày, bạn công nhận và đồng ý rằng việc chuyển đổi sẽ không diễn ra và cả ID giao dịch và mã bảo mật để chuyển đổi sẽ hết hạn, điều này yêu cầu Người đăng ký hiện tại phải bắt đầu quá trình mới.

3. CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ HIỆN TẠI VÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ MỚI

Bằng việc chấp thuận ở dạng điện tử Thỏa thuận này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng, với tư cách của Người đăng ký hiện tại hoặc Người đăng ký mới, bạn có quyền, khả năng và năng lực pháp lý và ủy quyền thích hợp để tham gia Thỏa thuận này đại diện tương ứng cho Người đăng ký hiện tại và Người đăng ký mới và họ chưa chuyển nhượng cho một người khác hoặc tổ chức khác theo bất cứ quyền, khiếu nại hay lợi ích nào tuân theo Thỏa thuận này. Bạn tuyên bố và đảm bảo thêm rằng, là người mua hàng bằng Tài khoản người mua hàng của bạn, bạn được người đăng ký (các) tên miền trong Tài khoản người mua hàng của bạn ủy quyền rõ ràng là Đại lý chỉ định cho tất cả các mục đích ở đây.

4. NGƯỜI THỪA KẾ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và có hiệu lực đối với lợi ích của các bên tham gia cũng như người thừa kế, người nối nghiệp hay người được chỉ định của họ.

5. TỪ BỎ VÀ MIỄN TRỪ

Người đăng ký hiện tại công nhận việc tham gia Điều khoản dịch vụ chung, Thỏa thuận đăng ký tên miền, Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thống nhất của GoDaddy, và các tài liệu liên quan đến tên miền (gọi chung là “Thỏa thuận đăng ký”). Người đăng ký hiện tại (i) công nhận và đồng ý rằng họ không có quyền nhận bất kỳ khoản tiền hoàn trả nào và không bị ai nợ bất kỳ khoản tiền nào liên quan đến các Thỏa thuận đăng ký, và (ii) từ chối và miễn trừ cho GoDaddy bất kỳ và mọi trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ đối với Người đăng ký hiện tại liên quan đến các Thỏa thuận đăng ký.

6. HẠN CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GoDaddy ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ MỚI

Người đăng ký mới sẽ chịu đầy đủ và toàn bộ trách nhiệm, công nhận và đồng ý rằng GoDaddy sẽ không có trách nhiệm pháp lý, đối với:

  1. Việc đăng ký tên miền mới thực sự của Người đăng ký hiện tại.
  2. Khả năng và quyền hợp pháp của Người đăng ký hiện tại trong việc chuyển đổi đăng ký tên miền sang cho Người đăng ký mới.
  3. Bất cứ và toàn bộ tình huống xảy ra trước Thỏa thuận này hoặc có thể phát sinh khiến việc chuyển đổi đăng ký tên miền sang cho Người đăng ký mới bị hoãn lại hoặc không thể diễn ra.
  4. Tính xác thực và/hoặc hiệu lực trong quyền hạn của Người đăng ký mới trong việc đăng ký tên miền khi việc chuyển đổi được nối lại.

7. NHỮNG HẠN CHẾ KHÁC VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA GoDaddy

NGOÀI NHỮNG HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG THỎA THUẬN ĐIỀU KHIỂN DỊCH VỤ CHUNG, CẢ NGƯỜI ĐĂNG KÝ HIỆN TẠI VÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ MỚI ĐỀU PHẢI ĐỒNG Ý GoDaddy SẼ KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO NHƯ (A) BỊ TREO, MẤT MÁT, HOẶC CHỈNH SỬA ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN, KHÔNG TÍNH ĐẾN HÀNH ĐỒNG CỦA BẤT KỲ BÊN NÀO TRONG BẢN THỎA THUẬN NÀY, (B) VIỆC SỬ DỤNG ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC LỢI ÍCH TỪ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN, TỪ BẤT KỲ BÊN NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY, (C) CAN THIỆP TRONG KINH DOANH TỪ NGƯỜI ĐĂNG Ý HIỆN TẠI HOẶC NGƯỜI ĐĂNG KÝ MỚI, (D) KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC HOẶC BỊ CAN THIỆP TRUY CẬP ĐẾN WEBSITE CỦA GoDaddy HOẶC BẤT CỨ WEBSITE NÀO KHÁC, (E) KHÔNG TRUYỀN, TRUYỀN LỖI, SAI LỆCH, PHÁ HỦY HOẶC NHỮNG THAY ĐỔI DỮ LIỆU KHÁC, (F) XỬ LÝ ỨNG DỤNG NÀY HOẶC ỨNG DỤNG KHÁC CHO DỊCH VỤ HOẶC YÊU CẦU DỊCH VỤ TỪ GoDaddy, HOẶC (G) ÁP DỤNG BẤT KỲ CHÍNH SÁCH TRANH CHẤP HOẶC CHÍNH SÁCH VÀ QUÁ TRÌNH KHÁC CỦA ICANN, CƠ QUAN KẾ NHIỆM ICANN HOẶC BẤT CỨ CƠ QUAN THẨM QUYỀN NÀO KHÁC.

8. PHÍ LUẬT SƯ

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp ngoài Thỏa thuận này, bên chiếm ưu thế sẽ trả chi phí phiên toà và phí luật sư.

9. CÁC ĐIỀU KHOẢN DÀNH RIÊNG CHO VIỆC ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN .US

Bạn, Người đăng ký, phải bồi thường và không làm tổn hại NeuStar, Cơ quan đăng ký miền .US, cùng các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại diện, đại lý, chi nhánh và các cổ đông khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, khiếu kiện, hành động, thủ tục tố tụng khác, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và các phí tổn thuộc bất cứ loại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý và chi phí hợp lý, phát sinh từ hoặc liên quan đến (i) đăng ký tên miền .US của Người đăng ký và (ii) việc sử dụng bất kỳ tên miền .US nào đã đăng ký.

Người đăng ký mới sẽ xác nhận đáp ứng những Yêu cầu Nexus sau để có thể đăng ký sử dụng tên miền .US.

A. Người đăng ký phải:

  1. Là thể nhân (i) là công dân Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, (ii) là dân cư lâu năm tại Hoa Kỳ hoặc có tài sản hoặc đất đai tại Hoa Kỳ, (ii) người có nơi ở chính ở Hoa Kỳ hoặc tài sản khác ở Hoa Kỳ, hoặc;

  2. Một cơ quan hoặc tổ chức (i) hợp tác trong một (1) trong năm mươi (50) bang của Hoa Kỳ, Đặc khu Columbia, bất cứ tài sản hoặc đất đai ở Hoa Kỳ hoặc (ii) được sắp xếp hoặc thay thế theo luật của Hoa Kỳ, Đặc khu Columbia hoặc bất cứ tài sản nào của Hoa Kỳ (bao gồm chính quyền liên bang, bang hoặc chính quyền địa phương ở Hoa Kỳ, hoặc đơn vị chính trị đặt ở Hoa Kỳ), hoặc;

  3. Một cơ quan hoặc tổ chức nước ngoài có thiện ý ở Hoa Kỳ hoặc bất cứ tài sản hoặc đất đai và cũng có (i) tham gia thường xuyên vào các hoạt động luật pháp (bán hàng hóa, dịch vụ hoặc những ngành kinh doanh, thương mại hoặc phi thương mại bao gồm cả các hoạt động phi lợi nhuận) ở Hoa Kỳ, hoặc (ii) duy trì văn phòng hoặc một tài sản khác ở Hoa Kỳ.

B. Các máy chủ tên được niêm yết với tất cả các tên miền .US phải nằm trong Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tài sản hoặc các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Người đăng ký mới xác nhận thêm rằng GoDaddy đã yêu cầu thông tin cụ thể liên quan đến việc Người đăng ký làm cách nào có thể đáp ứng các Yêu cầu Nexus và Người đăng ký đã sẵn sàng tự nguyện cung cấp thông tin như vậy. Người đăng ký mới hiểu và đồng ý rằng các thông tin đó sẽ được xác nhận và sẽ được chia sẻ với Cơ quan đăng ký miền .US.

Người đăng ký mới hiểu và đồng ý rằng nếu thông tin đó không thể được xác nhận, hoặc nếu người đăng ký mới không tiếp tục tuân thủ các Yêu cầu Nexus thì tên miền đăng ký sẽ bị hủy ngay lập tức.

10. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này. Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

11. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung. Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.