GoDaddy

CHÍNH SÁCH VỀ VI PHẠM NHÃN HIỆU VÀ/HOẶC BẢN QUYỀN

I.  Tổng quan về Chính sách về vi phạm nhãn hiệu và/hoặc bản quyền

Domains By Proxy, LLC (“DBP”) hỗ trợ việc bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ.  Dù bạn là chủ sở hữu của nhãn hiệu, nhãn dịch vụ hay bản quyền, DBP cam kết hỗ trợ bảo vệ các quyền hợp pháp của bạn.  Vì vậy, chúng tôi đã xây dựng các chính sách sau đây cho việc cân nhắc các khiếu nại về vi phạm bản quyền và/hoặc nhãn hiệu.

II. Bắt đầu khiếu nại nhãn hiệu và bản quyền

A.  Tên miền vi phạm nhãn hiệu

Nếu bạn tin rằng tên miền dùng dịch vụ của DBP vi phạm nhãn hiệu hay bản quyền thương hiệu dịch vụ của bạn (hay khách hàng của bạn), vui lòng hoàn tất Biểu mẫu khiếu nại của chúng tôi. Biểu mẫu này yêu cầu bạn cung cấp:

 • Tên và họ, địa chỉ email và số điện thoại của chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Tên của nhãn hiệu và mã số đăng ký nhãn hiệu của liên bảng
 • Quốc gia đăng ký nhãn hiệu
 • Một tuyên bố thiện chí, chấp nhận bị phạt nếu khai man, từ chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, nêu rằng việc sử dụng nhãn hiệu của người bị cáo buộc vi phạm (i) vi phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu và (ii) không thể biện hộ được.

B.   Nội dung website vi phạm thương hiệu

Nếu bạn tin rằng một website liên quan đến một tên miền dùng dịch vụ của DBP có chứa nội dung vi phạm nhãn hiệu hay bản quyền thương hiệu dịch vụ của bạn (hay khách hàng của bạn), vui lòng hoàn tất Biểu mẫu khiếu nại của chúng tôi. Biểu mẫu này yêu cầu bạn cung cấp: 

 • Tên và họ, địa chỉ email và số điện thoại của chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Tên của nhãn hiệu và mã số đăng ký nhãn hiệu của liên bảng
 • Quốc gia đăng ký nhãn hiệu
 • URL chính xác nơi nội dung bị cho là vi phạm
 • Một tuyên bố thiện chí, chấp nhận bị phạt nếu khai man, từ chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc người đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu, nêu rằng việc sử dụng nhãn hiệu của người bị cáo buộc vi phạm (i) vi phạm quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu và (ii) không thể biện hộ được.

C.  Nội dung website vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng một website liên quan đến một tên miền sử dụng các dịch vụ của DBP có chứa tài liệu vi phạm bản quyền thực sự của bạn (hoặc của khách hàng của bạn), vui lòng hoàn tất Biểu mẫu khiếu nại** của chúng tôi.**  Biểu mẫu đó yêu cầu bạn cung cấp:

 • Tên và họ, địa chỉ email và số điện thoại của chủ sở hữu bản quyền
 • Số đăng ký bản quyền của liên bang, nếu có
 • Quốc gia đăng ký bản quyền
 • URL chính xác chứa nội dung có bản quyền (nếu có)
 • URL chính xác của nội dung vi phạm bản quyền
 • Một tuyên bố thiện chí, chấp nhận bị phạt nếu khai man, từ chủ sở hữu bản quyền hoặc người đại diện được ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền, nêu rằng việc sử dụng nội dung có bản quyền của người bị cáo buộc vi phạm (i) vi phạm quyền của chủ sở hữu bản quyền và (ii) không thể biện hộ được.

III.  Xử lý khiếu nại

Khi nhận một Biểu mẫu khiếu nại hoàn chỉnh như nêu trong Phần II từ phần A – C nêu trên, cũng như bất kỳ thông tin hỗ trợ bổ sung mà DBP có thể, theo quyết định của riêng mình, yêu cầu từ bên khiếu nại, DBP sẽ tiến hành điều tra đơn khiếu nại.