GoDaddy

MẪU GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG

Sửa đổi lần gần đây nhất: 17/09/2019

Nếu bạn là người đăng ký tên miền và bạn cảm thấy tên miền đã bị chuyển khỏi nhà đăng ký của chúng tôi mà không có sự chấp thuận của bạn, vui lòng điền thông tin bên dưới. Để chúng tôi hỗ trợ yêu cầu của bạn, bạn cần cung cấp tất cả thông tin sau. Vui lòng gửi mẫu sau cùng với các tài liệu cần thiết đến transferdisputes@godaddy.com hoặc gửi fax đến số 480-287-8002. Khi chúng tôi xác minh được thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ với nhà đăng ký hiện tại để cố gắng giải quyết vấn đề.

Thông tin miền:

Tên miền: ___________________________________________________________

Tên của người đăng ký tại thời điểm chuyển nhượng: __________________________________

Họ của người đăng ký tại thời điểm chuyển nhượng: __________________________________

Tên công ty tại thời điểm chuyển nhượng: _____________________________________

Tôi đã đính kèm một bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp của người đăng ký. (Vui lòng làm sáng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi gửi qua fax). Nếu người ký yêu cầu này không phải là người đăng ký, vui lòng gửi giấy tờ tùy thân cho cả người đăng ký và người yêu cầu.

Đính kèm giấy tờ tùy thân có ảnh ở đây

* Giấy tờ tùy thân có ảnh là bản sao của giấy phép lái xe do tiểu bang phát hoặc hộ chiếu có ảnh.

Nếu nêu tên một công ty trong mục Người đăng ký, tôi đã đính kèm giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp của người ký dưới đây và đính kèm một trong những giấy tờ sau để nhận dạng công ty (tên công ty phải khớp chính xác).

  • Bản sao giấy phép kinh doanh
  • Giấy chứng nhận thuế (không chấp nhận số)
  • Tài liệu “Tên giao dịch”
  • Giấy tờ tên hư cấu
  • "Thư xác định" theo IRS 501(C)3
  • Chứng nhận miễn thuế do tiểu bang cấp để chứng minh là tổ chức từ thiện

Đính kèm tài liệu công ty ở đây

* Đính kèm tài liệu lớn hơn hoặc tài liệu nhiều trang vào cuối mẫu này.


Số điện thoại ban ngày (trong trường hợp chúng tôi có câu hỏi):_________________________________________________________________

Địa chỉ email hợp lệ:_________________________________________________________________

Một địa chỉ email hợp lệ phải được cung cấp cho Dịch vụ miền để phản hồi. Địa chỉ email được cung cấp không được liên quan đến (các) tên miền có yêu cầu tranh chấp.

Tôi yêu cầu Dịch vụ miền xác minh thông tin người đăng ký và liên hệ với Nhà đăng ký hiện tại để cố gắng chuyển tên miền trở lại tài khoản của tôi. Tôi xác nhận và khẳng định rằng tôi là người đăng ký được liệt kê ở trên hoặc nếu tôi không phải là người đăng ký, tôi là người yêu cầu được ủy quyền của người đăng ký. Tôi đồng ý rằng cả Nhà đăng ký và mọi đơn vị liên kết của Nhà đăng ký đều không có trách nhiệm với tôi hay bất kỳ bên nào khác bằng bất kỳ khoản tiền nào đối với các hành động được thực hiện theo yêu cầu này. Theo đây, tôi khước từ cũng như miễn bất kỳ và tất cả các khiếu nại liên quan tới yêu cầu này đối với Nhà đăng ký hay bất kỳ đơn vị liên kết nào của họ. Ngoài ra, tôi đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây tổn hại cho Nhà đăng ký và các đơn vị liên kết do bất kỳ tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hay chi phí nào (bao gồm cả chi phí hợp lý cho luật sư), do bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc yêu cầu nào của bên thứ ba liên quan đến yêu cầu này, ủy quyền này hoặc bất kỳ hành động nào do Nhà đăng ký thực hiện có liên quan đến yêu cầu này.

Nếu giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc giấy tờ của công ty mà bạn cung cấp bị phát hiện đã bị thay đổi hoặc không phải là một hình thức giấy tờ hợp lệ, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể, theo quyết định của chúng tôi, chia sẻ thông tin này với các nhà đăng ký hoặc cơ quan thực thi pháp luật khác.

Ký tên:_____________________________________________________
Ngày: __________________________________

(Chữ ký của người đăng ký hoặc người yêu cầu được ủy quyền)

Tên viết bằng chữ in hoa:____________________________________________________________

Đã sửa đổi: 31/03/2010
Bản quyền © 2019 GoDaddy.com, LLC Bảo lưu mọi quyền.