GoDaddy

THỎA THUẬN DỊCH VỤ MÔI GIỚI MIỀN

Sửa đổi lần gần đây nhất: 21/04/2020

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY, VÌ THỎA THUẬN CÓ CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN CŨNG NHƯ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC.

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận Dịch vụ môi giới miền này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company (“GoDaddy”) và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử.  Thỏa thuận này đặt ra các điều khoản và điều kiện trong việc bạn sử dụng các dịch vụ môi giới miền của GoDaddy ("Dịch vụ môi giới miền" hay gọi là "Dịch vụ"). 

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

Các từ "chúng tôi", "của chúng tôi" sẽ đề cập đến GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này.  Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website GoDaddy (“Trang” này).  Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ tại Trang này sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này.  Nếu bạn không đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản sửa đổi lần cuối của thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc các Dịch vụ tại Trang này.  Ngoài ra, GoDaddy đôi khi có thể thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này qua email.  Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Các Dịch vụ được cung cấp để tạo điều kiện cho việc mua các tên miền hiện đã đăng ký. GoDaddy cung cấp địa điểm và quy trình hỗ trợ giao dịch, đồng thời sẽ thu tiền hoa hồng báo trước đối với mỗi giao dịch hoàn thành. GoDaddy không phải là đại lý bảo chứng. Do đó, GoDaddy không đảm bảo chất lượng, độ an toàn hay tính hợp pháp của nhiều tên miền. Người bán có thể chọn rút khỏi cuộc đám phán bất cứ lúc nào mà không phải chịu phạt. Tuy nhiên, trong trường hợp đã có thỏa thuận về doanh số, quá trình đàm phán bắt buộc phải hoàn tất.

Trong những giao dịch này, GoDaddy sẽ đóng vai trò là bên điều phối giao dịch để giúp bạn mua và bán tên miền. GoDaddy sẽ không sử dụng tiền của Bạn để chi trả cho các chi phí vận hành hay bất kỳ mục đích nào khác của công ty và sẽ không tình nguyện cung cấp tiền cho các chủ nợ của công ty trong trường hợp phá sản hay cho bất cứ mục đích nào khác. Bạn công nhận rằng GoDaddy không phải là ngân hàng và dịch vụ này là dịch vụ xử lý thanh toán thay vì dịch vụ ngân hàng. Bạn cũng công nhận rằng GoDaddy không hoạt động như một tổ chức tín thác hay đại lý ủy thác hoặc bảo chứng liên quan tới tiền của bạn.

Trong tất cả giao dịch, trong đó tên miền được đăng ký với GoDaddy, các tên miền đã mua thông qua Dịch vụ không được chuyển nhượng từ GoDaddy sang một nhà đăng ký khác trong thời gian sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Thay đổi quyền sở hữu.

**Tính khả dụng của dịch vụ **

Tùy theo điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và mỗi chính sách và thủ tục của GoDaddy, sẽ thực hiện những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp (A) một số phần nhất định của Dịch vụ hai mươi tư (24) giờ mỗi ngày, bảy (7) ngày mỗi tuần trong suốt thời hạn của Thỏa thuận này và (B) các phần khác của Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở, (các) dịch vụ môi giới miền trong giờ làm việc thông thường. Bạn công nhận và đồng ý rằng đôi khi, Dịch vụ có thể không truy cập được hoặc không hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) hư hỏng thiết bị; (ii) các quy trình bảo dưỡng định kỳ hoặc hoạt động sửa chữa mà đôi khi GoDaddy có thể tiến hành; hoặc (iii) các nguyên nhân vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của GoDaddy hoặc các nguyên nhân mà không thể dự đoán một cách hợp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở, trường hợp gián đoạn hoặc lỗi dịch vụ viễn thông hoặc các liên kết truyền dẫn kỹ thuật số, các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, nghẽn mạng hay các sự cố khác. Bạn công nhận và đồng ý rằng GoDaddy không có khả năng kiểm soát đối với tính sẵn có của Dịch vụ trên cơ sở liên tục hoặc không gián đoạn.

3. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

Bạn đồng ý hoàn thành một cách đầy đủ, chính xác và trung thực tất cả biểu mẫu và yêu cầu thông tin do GoDaddy cung cấp trong suốt quá trình. Bạn đồng ý rằng GoDaddy sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào mà bạn cung cấp, dù vô tình hay hữu ý.

Bạn đồng ý thông báo cho GoDaddy trong vòng năm (5) ngày làm việc nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin mà bạn cung cấp. Bạn có trách nhiệm đảm bảo thông tin này luôn cập nhật và chính xác. Vì bất kỳ lý do gì, việc bạn không cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy cho GoDaddy ngay từ đầu và liên tục sau đó sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này. Vì bất kỳ lý do gì, việc bạn không trả lời trong vòng năm (5) ngày làm việc cho bất kỳ yêu cầu nào mà GoDaddy đưa ra để xác định tính hợp lệ của thông tin mà bạn cung cấp cũng sẽ bị xem là vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này.

Cả Người mua và Người bán có nghĩa vụ hoàn tất giao dịch nếu sau khi họ nhất trí về giá cho (các) miền. Cả Người mua và Người bán đều ủy quyền cụ thể và chỉ đạo GoDaddy đóng vai trò là Đại lý được chỉ định của họ để tạo điều phối việc chuyển nhượng tên miền.

Mua tên miền

Là Người mua, bạn cần phải đặt cọc theo mức giá mà hai bên đã đồng ý này và trả phí môi giới của Người mua, theo quy định của GoDaddy, ngay khi có thể sau khi bạn và Người bán đạt được thỏa thuận, nhưng không được muộn hơn năm (5) ngày làm việc sau khi bạn và người bán đã nhất trí về giá. Sau khi bạn gửi khoản thanh toán, GoDaddy sẽ giữ số tiền đó với tư cách là người đại diện của bạn trong một khoảng thời gian được quy định dựa trên loại giao dịch. Tại thời điểm quy định, GoDaddy sẽ chuyển số tiền đó cho Người bán. Người mua sẽ không thể rút số tiền đó hoặc gửi số tiền cho một người nhận khác trừ khi giao dịch ban đầu bị hủy. Nếu người bán từ chối khoản thanh toán, thì tiền sẽ được chuyển lại cho Người mua. Bạn đồng ý rằng GoDaddy sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm hợp đồng do Người bán từ chối chấp nhận giá bán mà hai bên đã nhất trí ở trên. Trong trường hợp bạn và Người bán không đạt được thỏa thuận về giá bán, GoDaddy sẽ trả lại cho bạn mọi khoản tiền mà GoDaddy đang giữ để thực hiện việc mua miền ngay khi khả thi về mặt thương mại.

Người mua công nhận và đồng ý rằng, trong mọi trường hợp, GoDaddy sẽ không phải hoàn trả cho Người mua khoản phí ban đầu mà bạn phải trả để có thể sử dụng Dịch vụ.

4. Quyền của GoDaddy

Ngoài bất kỳ và tất cả các quyền khác dành cho GoDaddy trong Thỏa thuận này, GoDaddy có quyền rõ ràng trong việc đơn phương quyết định:

 1. Thay đổi giá qua thông báo bằng email;
 2. Từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ, khóa hoặc sửa đổi quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn do gửi email thương mại không được yêu cầu (tức là thư rác, gửi email đến những người đăng ký không "lựa chọn tham gia"); truy cập bất hợp pháp vào máy tính hoặc các mạng khác (tin tặc); phát tán vi-rút internet hoặc các hoạt động phá hoại tương tự; không thanh toán phí; các hoạt động được thiết kế để nói xấu, gây rắc rối, gây hại, lạm dụng, đe dọa, vu khống hoặc quấy rối bên thứ ba; hoạt động bị cấm bởi luật pháp Hoa Kỳ và/hoặc các vùng lãnh thổ nơi bạn tiến hành kinh doanh; các hoạt động được thiết kế để khuyến khích hành vi phạm pháp của người khác, chẳng hạn như tội phạm, khủng bố, lạm dụng trẻ em hay bất kỳ hành vi nào có liên quan đến sự phát triển nội dung lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM); các hoạt động có hại, thô tục, khiêu dâm, xâm phạm sự riêng tư của bên thứ ba, phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc các hành động gây khó chịu khác; các hoạt động được thiết kế để mạo danh của bên thứ ba; và các hoạt động được thiết kế để làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào, và các hoạt động khác cho dù hợp pháp hay không hợp pháp mà GoDaddy đơn phương quyết định và xác định là có hại đối với khách hàng khác, hoạt động, hoặc danh tiếng của công ty;
 3. Từ chối, hủy, chấm dứt, đình chỉ, khóa hoặc thay đổi quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn nếu việc bạn sử dụng Dịch vụ dẫn đến, hoặc là đối tượng của hành động pháp lý hoặc hành động pháp lý đe dọa chống lại GoDaddy hoặc các công ty liên kết hay đối tác của công ty, mà không xem xét đến việc hành động pháp lý hoặc hành động pháp lý đe dọa đó cuối cùng được xác định là có hay không có giá trị; và
 4. Từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ, khóa hoặc sửa đổi quyền truy cập vào Dịch vụ của bạn nếu bạn không truy cập hoặc đăng nhập Dịch vụ trong chín mươi (90) ngày.

GoDaddy không có nghĩa vụ giám sát Dịch vụ, nhưng có quyền thực hiện việc này. GoDaddy có quyền chỉnh sửa các mô tả và nhận xét về các sản phẩm niêm yết. Bạn công nhận và đồng ý rằng GoDaddy có quyền công khai một số thông tin liên quan đến việc bán hoặc mua các miền trên website, bao gồm nhưng không giới hạn ở (a) tên của tên miền đã bán hoặc mua, (b) giá bán hoặc mua của tên miền đã bán hoặc mua, và (c) thông tin liên quan đến thời điểm bán hoặc mua.

5. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VÀ QUYỀN HỦY BỎ

Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác, nếu:

 1. Bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ tài liệu nào được đưa vào bằng cách tham chiếu;
 2. GoDaddy xác định hành động của bạn có thể gây nguy hiểm cho GoDaddy hoặc các thành viên; hoặc
 3. GoDaddy xác định việc sử dụng Dịch vụ của bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hợp pháp của người khác.

GoDaddy ngay lập tức có thể:

 • Cảnh báo các thành viên về hành động của bạn;
 • Đặt trạng thái chờ trên mọi giao dịch đang chờ xử lý liên quan đến (các) tài khoản của bạn;
 • Giới hạn nguồn tiền và thanh toán;
 • Giới hạn quyền truy cập vào (các) tài khoản của bạn hoặc bất kỳ chức năng nào trong (các) tài khoản của bạn; hoặc
 • Đình chỉ hoặc đóng (các) tài khoản của bạn vô thời hạn và từ chối cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Ngoài ra, GoDaddy có quyền giữ lại số tiền nằm ngoài thời gian phân bổ thông thường đối với các giao dịch có vẻ đáng ngờ hoặc đối với (các) tài khoản thực hiện khối lượng giao dịch lớn để đảm bảo tính toàn vẹn của nguồn tiền. Nếu GoDaddy đóng (các) tài khoản, GoDaddy sẽ thông báo và thanh toán cho bạn tất cả các khoản tiền không bị hạn chế trong (các) tài khoản của bạn mà bạn được hưởng.

6. LIMITED WARRANTY FOR SOLD DOMAINS

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement or in the terms and conditions then in effect on GoDaddy's website (“Site”), Domain Broker Service sales will be guaranteed for payment by GoDaddy if the Buyer does not perform and if the Buyer is not an associated party of the Seller. In the event of a breach by the Buyer of any of its responsibilities related to payment under the completed sale, the Seller agrees to immediately transfer all of Seller’s right to the respective domain name to GoDaddy and GoDaddy agrees to pay Seller the final sales price less agreed upon commission.

For purpose of this limited warranty, a “completed sale” means an accepted private Buy Now transaction for a domain name through Domain Broker Service on GoDaddy’s Site, combined with receipt of payment by GoDaddy and transfer of the domain name to GoDaddy control.

7. TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này.  Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập.  Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

7. ĐỊNH NGHĨA; MÂU THUẪN

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung.  Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.