GoDaddy

Thỏa thuận chuyển nhượng nhanh

1. TỔNG QUAN

Thỏa thuận Chuyển nhượng nhanh của GoDaddy này (“Thỏa thuận” này) được tham gia bởi và giữa GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company ("GoDaddy") và bạn, và có hiệu lực kể từ ngày chấp thuận theo dạng điện tử.  Thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng dịch vụ Chuyển nhượng nhanh của GoDaddy (“Dịch vụ chuyển nhượng nhanh” hay “Dịch vụ”).

Việc bạn chấp nhận Thỏa thuận này ở dạng điện tử có nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, công nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này, cùng với Điều khoản dịch vụ chung của GoDaddy, được đưa vào đây bằng cách tham chiếu.

Cụm từ "chúng tôi" hay "của chúng tôi" sẽ được hiểu là GoDaddy. Các từ "bạn", "của bạn", "Người dùng" hoặc "khách hàng" sẽ đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào chấp nhận Thỏa thuận này.  Không điều nào trong Thỏa thuận này được coi là bao gồm bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào của bên thứ ba.

Bất cứ lúc nào, với toàn quyền đơn phương quyết định, GoDaddy cũng có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách hay thỏa thuận nào được kết hợp vào đây và những thay đổi hoặc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên website GoDaddy (“Trang” này).  Bạn công nhận và đồng ý rằng (i) GoDaddy phải thông báo cho bạn về các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy bằng cách đăng chúng lên Trang này và (ii) việc bạn sử dụng Trang này hoặc Dịch vụ sau khi các thay đổi hoặc sửa đổi như vậy được thực hiện (theo ngày "Sửa đổi lần gần đây nhất" ở đầu trang này) sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với phiên bản sửa đổi lần cuối của Thỏa thuận này.  Nếu bạn không đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này theo bản sửa đổi gần nhất, vui lòng không sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) Trang này hoặc Dịch vụ này.  Ngoài ra, GoDaddy đôi lúc có thể thông báo cho bạn qua email về các thay đổi hoặc chỉnh sửa đối với Thỏa thuận này.  Do đó, việc bạn đảm bảo cập nhật thông tin tài khoản người của bạn (“Tài khoản”), bao gồm cả địa chỉ email của bạn, là rất quan trọng. GoDaddy không chịu trách nhiệm cho việc bạn không nhận được thông báo qua email nếu việc không nhận được thông báo đó là do địa chỉ email không chính xác hoặc không cập nhật.

2.  MÔ TẢ DỊCH VỤ

GoDaddy đang cộng tác với Afternic®, để cung cấp cho khách hàng của GoDaddy các cách thức bán miền của họ đến những người mua quan tâm qua mạng lưới gồm những nhà đăng ký chọn lọc.  Nếu bạn chọn niêm yết tên miền để bán thông qua Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh và tham gia Thỏa thuận này, bạn xác nhận, hiểu và đồng ý một cách rõ ràng rằng: (i) GoDaddy sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ nào đối với bạn về việc niêm yết và bán tên miền của bạn tên thông qua Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh hoặc việc chuyển nhượng tên miền từ bạn sang người mua; (ii) GoDaddy không có quyền kiểm soát đối với người mua hoặc mạng lưới những nhà đăng ký được chọn của Afternic và không đại diện đô sự tin cậy hoặc khả năng của dịch vụ niêm yết, hoặc bằng cấp của bất kỳ người mua tiềm năng nào hoặc khả năng của bất kỳ người mua nào trả tiền cho một tên miền; và (iii) GoDaddy không thu thập, giữ lại hoặc có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin thẻ tín dụng nào của người mua sử dụng Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh, chúng tôi cũng không xử lý việc thanh toán tiền giữa bạn và người mua và do đó không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản không thanh toán nào của người mua hoặc bất kỳ thông tin tiết lộ trái phép nào về bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thẻ tín dụng nào liên quan đến người mua.  Việc chuyển tiền giữa người mua và người bán Afternic phải tuân theo Thỏa thuận thành viên Afternic và Điều khoản dịch vụ có tại https://www.afternic.com/legal, mà được kết hợp ở vào đây làm tham chiếu.

Khi bạn đăng ký tên miền với GoDaddy và niêm yết tên miền của mình để bán như một phần của Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh, bạn xác nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng chúng tôi có thể chuyển nhượng ngay lập tức bất kỳ tên miền nào được bán thành công trong Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh từ tài khoản GoDaddy của bạn vào tài khoản của người mua thành công của tên miền.  Bạn thừa nhận và đồng ý cho phép GoDaddy vô hiệu hóa bất kỳ tính năng khóa chuyển nhượng được liên kết với một tên miền đăng ký trong Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vô hiệu hóa dịch vụ xác thực chuyển nhượng tên miền của chúng tôi.

Bạn đồng ý miễn trừ, bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại đến GoDaddy và mọi nhà thầu, đại lý, nhân viên, viên chức, giám đốc, cổ đông, đơn vị liên kết và những người được chuyển nhượng trước mọi trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, thiệt hại, phí tổn và chi phí, bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý, liên quan tới hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuyển nhượng ngay lập tức tên miền từ tài khoản GoDaddy của bạn sang tài khoản của người mua.

3.  GIỚI HẠN VÀ CHẤM DỨT DỊCH VỤ

GoDaddy không và không thể đảm bảo việc bán hoặc mua bất kỳ tên miền nào thông qua Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh. Việc chuyển nhượng tên miền cho người mua không phải là ngay lập tức tại thời điểm bán và có thể mất vài ngày để diễn ra.

Bạn có thể xóa tên miền khỏi Dịch vụ Chuyển nhượng nhanh bất cứ lúc nào.  Trong trường hợp bạn xóa tên miền khỏi Dịch vụ, xin lưu ý rằng việc xóa tên miền khỏi mạng Afternic không phải là diễn ra ngay lập tức và có thể mất vài ngày để xảy ra. GoDaddy sẽ hoàn tất quy trình chuyển nhượng ngay lập tức cho bất kỳ tên miền nào đã đăng ký Dịch vụ chuyển nhượng nhanh và được bán qua mạng Afternic trong khung thời gian này.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng GoDaddy có thể xóa tên miền của bạn khỏi Dịch vụ Chuyển nhượngk nhanh bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: không thanh toán phí, hết hạn tên miền, gian lận, hạn chế chuyển nhượng, việc nộp đơn tranh chấp nhãn hiệu hoặc tranh chấp quyền sở hữu liên quan đến tên miền, hoặc trong trường hợp chuyển nhượng tên miền sang nhà đăng ký khác.

4.  THÔNG TIN VỀ ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ

“ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH" NGHĨA LÀ BẤT KỲ CÁ NHÂN HOẶC THỰC THỂ NÀO MÀ NGƯỜI ĐĂNG KÝ TRƯỚC ĐÓ HOẶC NGƯỜI ĐĂNG KÝ MỚI ỦY QUYỀN MỘT CÁCH RÕ RÀNG ĐỂ THAY MẶT CHO HỌ PHÊ DUYỆT YÊU CẦU THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ. VỚI MỤC ĐÍCH TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO QUY TRÌNH CHUYỂN NHƯỢNG NHANH, VÀ TUÂN THEO CHÍNH SÁCH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐĂNG KÝ CỦA ICANN, BẠN ĐỒNG Ý CHỈ ĐỊNH GoDaddy LÀ ĐẠI LÝ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CỦA BẠN CHO MỤC ĐÍCH DUY NHẤT LÀ ĐỒNG Ý MỘT CÁCH RÕ RÀNG ĐỐI VỚI CÁC THAY ĐỔI QUAN TRỌNG CỦA THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAY MẶT CHO BẠN.

5.  TIÊU ĐỀ VÀ ĐỀ MỤC; ĐIỀU KHOẢN ĐỘC LẬP; HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Tiêu đề và đề mục của Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích mang lại sự thuận tiện cũng như giúp dễ dàng tham chiếu và không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để phân tích hoặc giải thích thỏa thuận giữa các bên, trừ khi được quy định trong tài liệu này.  Mỗi điều khoản và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cho tất cả mục đích để có một điều khoản hoặc thỏa thuận riêng biệt và độc lập.  Nếu tòa án của khu vực tài phán có thẩm quyền quyết định bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành, các điều khoản còn lại (hoặc các phần của điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, do đó sẽ có giá trị và có thể thi hành trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật cho phép.

6.  CÁC ĐỊNH NGHĨA; TRANH CHẤP

Các thuật ngữ in hoa được sử dụng nhưng không được định nghĩa sẽ được hiểu như ý nghĩa gán cho chúng trong Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung.  Trong trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và các điều khoản của Thỏa thuận về điều khoản dịch vụ chung, các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực chi phối.